Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A jelen adatvédelmi tájékoztató arról nyújt tájékoztatást, hogy a dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, DEPO, Pf.4.), a dm drogerie markt GmbH (székhely: Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals) és a PAYBACK Austria GmbH (székhely: Business Center 530, 1000 Bécs, Ausztria) active beauty programjában (a továbbiakban: a „Program”) hogyan zajlik a személyes adatok kezelése. Amennyiben a dm weblapján [www.dm.hu/activebeauty] vagy a PAYBACK weboldalán (www.payback.at/hu) meghatározott valamely különleges szolgáltatást veszi igénybe, az adatvédelemről ott megadott további tájékoztatás is érvényes.


1. Adatvédelmi felelősség

A dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, DEPO, Pf.4.) és a dm drogerie markt GmbH (székhely: Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals) (a továbbiakban: a „dm” vagy a “partner társaság”) felelősek a Programmal kapcsolatos adatvédelemért.

A PAYBACK Austria GmbH (székhely: Business Center 530, 1000 0 Bécs, Ausztria) (a továbbiakban: a „PAYBACK”) mint adminisztrátor és mint a Programot működtető társaság szintén felelős – részben a dm-mel közösen – a Programmal kapcsolatos adatvédelemért. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: www.payback.at/hu www.dm.hu/activebeauty

A fentiekre tekintettel, a dm és a PAYBACK (a továbbiakban együtt: a „Partnerek” vagy „mi”) megállapodásban rögzítették, hogy mely társaság milyen adatvédelmi kötelezettségek teljesítéséért felelős. A PAYBACK és a dm kérésre rendelkezésére bocsátja a megállapodás tartalmának a lényegét.


2. Regisztráció és részvételi adatok

2.1. Az Ön személyes adatai a Programba történő regisztráció során

A Programba történő regisztráció esetén meg kell adnia a teljes nevét (titulus, vezetéknév és utónév), születési idejét, teljes lakcímét (utcanév, házszám, lépcsőház, lakás, irányítószám, város, ország), valamint önkéntesen megadhatja e-mail-címét és mobiltelefonszámát is, a hírlevélhez tartozó külön hozzájárulási nyilatkozatban (az összes fenti adat a továbbiakban: „tagsági adatok”). Ezeket a tagsági adatokat az Ön kártyaszáma alatt fogjuk tárolni a kártyaszámláján. Regisztráció nélkül is szerezhet pontokat, regisztráció nélkül azonban a pontok beváltása nem lehetséges. A tagsági adatokat a regisztráció és a Program végrehajtása céljából kérjük el és kezeljük. Kártyaszámlájához a tagsági adatokkal és a kártyaszámával tud a regisztrációt követően hozzáférni.


Azt biztosítandó, hogy az adatai naprakészek legyenek, valamint, hogy azok kezelése a jogi követelményeknek megfelelően történjen, előfordulhat, hogy különböző külső szolgáltatókat (adatfeldolgozókat) veszünk igénybe, hogy azok (többek között) ellenőrizzék és frissítsék az Ön címét, különösen költözés esetén. A tagsági adatait és az azokban végrehajtott bármely módosítást a kártyaszámával együtt átadjuk egymásnak. Amennyiben a kártyaszámlájához további kártyaszámok is hozzárendelésre kerülnek, ezeket a kártyaszámokat is átadjuk egymásnak. A tagsági adatait csak abban az esetben és olyan mértékben adjuk át a Programon kívüli harmadik feleknek, ha és amennyiben Ön ehhez az átadáshoz előzetesen hozzájárult. Amennyiben a Programban valamilyen visszaélés konkrét gyanúja merül fel (lásd a Részvételi feltételek 2. pontját), előfordulhat, hogy a tagsági adatokat átadjuk a körülmények pontosítása céljából a másik érintett partnernek, de eközben az Ön érdekeit a lehető legmesszebbmenőkig védjük.

2.2. Az Ön személyes adatai a pontgyűjtés során

Amennyiben kártyáját a partner társaságnál használja, az utóbbi az Ön kártyaszámát és a kezelt, kedvezménnyel összefüggő adatokat (azaz áruk/szolgáltatások, fizetendő összeg, pénznem, kedvezmény összege, felhasznált kuponok, helyszín, pénztár- vagy terminál-azonosító, a tranzakció időpontja és száma, valamint, ha van ilyen, a fiók neve, a pontegyenleg, valamint a pontok beváltására vonatkozó bármiféle adat) a PAYBACK-nek jóváírás, a partner társasággal történő elszámolás, adminisztráció és a pontok beváltása céljából átadja. A PAYBACK a partner társaságon keresztül, a nyugtán tájékoztathatja Önt a pontegyenlegéről. Amennyiben a kuponok használatával plusz pontokat kíván gyűjteni, a partner társaság és a PAYBACK ezeket a kuponokat a pontjainak a meghatározásánál veszi figyelembe. Amennyiben Ön a PAYBACK weboldalán a partner társaságtól származó elektronikus kuponokat aktivál (a továbbiakban: „e-kuponok“), a PAYBACK a partner társaságot erről tájékoztatja, annak érdekében, hogy a vásárlása során beváltásra kerülhessenek az e-kuponok. Az egyes tranzakció-adatokhoz való hozzájutás révén a partner társaság akaratlanul is hozzájuthat az egészségi állapotára vonatkozó, vagy egyéb érzékeny adatokhoz. Ezen adatokat azonban nem dolgozzuk fel. Amennyiben kártyáját a partner társaságnál használja és kártyaszámlájához további kártyákat rendelnek hozzá, a PAYBACK az új kártyák kártyaszámát bejelenti a partner társaságnak. Ily módon a partner társaság biztosítani tudja azt, hogy a kuponokat a megfelelő kártyaszámlához rendeljék hozzá, ily módon megakadályozva a lehetséges visszaéléseket.

2.3. Az Ön személyes adatai a pontok beváltásakor

Amennyiben a partner társaságnál kívánja beváltani a pontjait, a partner társaság a kártyaszámot továbbítja a PAYBACK-nek. A PAYBACK ezután a partner társaságnak elküldi az összesített pontszámot annak megállapítására, hogy a beváltáshoz elegendő pont áll-e rendelkezésre.

2.4. Az Ön személyes adatai a velünk történő kommunikáció során

Amennyiben Ön a PAYBACK-kel vagy a partner társasággal azoknak az ügyfélszolgálatán keresztül vagy bármely egyéb módon tartja a kapcsolatot, a PAYBACK vagy a partner társaság kezeli a

megfelelő adatait kérésének a teljesítéséhez.

2.5. Az adatkezelés jogi alapja a fenti 2. pont szerint

A regisztráció és a Programban való részvétel folyamán történő adatkezelés jogalapja a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. bekezdésének b. pontja (szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző intézkedések).


3. Reklámtevékenység és piackutatás

3.1. Hozzájárulás reklámtevékenységhez és piackutatáshoz

Amennyiben hozzájárult a reklámtevékenységhez és a piackutatáshoz, a dm postán, az egyes üzletekben történő tartózkodása során, és - ha ahhoz a hírlevél megrendelésére vonatkozó külön nyilatkozatával hozzájárult - e-mailben vagy SMS/MMS útján reklámokat (azaz különleges pontpromóciókról, különleges promóciókról, így például akciókról, kedvezményekről, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról szóló tájékoztatást) küldhet Önnek az Ön egyéni igényeihez szabva. E célra a dm a következő adatokat használja fel és elemzi az egyéni érdeklődéshez igazított reklámtevékenység céljából:
• Tagsági adatok: teljes név (titulus, vezetéknév és utónév), születési idő, teljes lakcím (utcanév, házszám, lépcsőház, lakás, irányítószám, város, ország), valamint e-mail-címe és mobiltelefonszáma (amennyiben ezek megadásra kerültek).
• Kedvezmény adatok: az árukra/szolgáltatásokra vonatkozó adatok, a fizetendő összeg, a pénznem, a kedvezmény összege, a felhasznált kuponok, a helyszín, a pénztár- vagy terminál-azonosító, a tranzakció időpontja és száma, valamint, ha van ilyen, a fiók neve, a pontegyenleg, valamint a pontok beváltására vonatkozó bármiféle adat.
• Kapcsolattartási adatok: A partner társaság szolgáltatásainak igénybe vételekor gyűjtött adatok, azaz hogy a partner társasággal mely kommunikációs csatornák használatára került sor és mikor, valamint az ott nyújtott ajánlatok közül melyik került megtekintésre, és szükség szerint melyik igénybevételére került sor.

A partner társaság a fenti adatokat ezen kívül a termékkínálat, a helyszín és a szolgáltatás optimalizálására is felhasználhatja. A PAYBACK küldhet Önnek reklámokat (azaz különleges pontpromóciókról, különleges promóciókról, így például akciókról, kedvezményekről, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról szóló tájékoztatást) postai úton, reklámozhat Önnek a partner társaság üzletében való vásárlásakor, az ügyfélszolgálatra történő telefonhívása alkalmával, vagy a www.payback.at/hu weboldal használata során, az Ön egyéni igényeihez igazítva azokat. E célra a PAYBACK felhasználja az Ön tagsági adatait, kedvezmény adatait és kapcsolattartási adatait (a fent említett adatokon kívül, a PAYBACK ügyfélszolgálatának használata során gyűjtött adatokat, azaz hogy Ön a PAYBACK-kel mely kommunikációs csatornákat használta és mikor, valamint az ott nyújtott ajánlatok közül melyiket tekintette meg, és adott esetben melyiket vette igénybe), és azokat az előzőekben említett, igényalapú reklámozás céljából elemzi. A PAYBACK a fenti adatokat a termékkínálat, a helyszínek és a szolgáltatások optimalizálására is használhatja.

3.2. Piackutatás

A PAYBACK és a partner társaság ezen kívül a tagsági adatokat, a kedvezmény adatokat és a megfelelő kapcsolattartási adatokat piackutatási célokra is használhatja annak érdekében, hogy postán vagy e-mailben (amennyiben az e-mail-címe megadásra került) felmérje elégedettségét a PAYBACK-kel és a partner társasággal, vagy az azoktól származó ajánlatokkal, árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

3.3. A hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben hozzájárult adatainak hirdetési és piackutatási célokra történő kezeléséhez, ezt a hozzájárulását bármikor teljes egészében visszavonhatja online, ill. a PAYBACK-hez vagy a partner társasághoz címzett írásbeli kérelem formájában. A hozzájárulás részben nem vonható vissza. Az alapul fekvő hozzájárulás visszavonásával az adott szolgáltatások már nem nyújthatók, és az e tekintetben kötött mindennemű megállapodás a visszavonás által megszüntetettnek tekintendő. A PAYBACK vagy a partner társaság értesíti egymást a hozzájárulás visszavonásáról. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását nem adta meg, vagy azt visszavonja, az adatai kezelésére a fent leírt bekezdésekben foglaltak szerint nem kerül sor. Természetesen Ön ettől függetlenül továbbra is részt vehet a Programban. Ebben az esetben viszont csak azokat az információkat fogja megkapni, amelyek a Program használatához szükségesek (pl. a ponteredményeiről szóló értesítések).

3.4. A hirdetések tervezése és ellenőrzése

Annak biztosítása érdekében, hogy a partner társaság tervezni tudja a reklámtevékenységét, a PAYBACK köteles a partner társaságot tájékoztatni arról, hogy Ön hozzájárult- e, és ha igen, mely tevékenységek tekintetében ahhoz, hogy a 3. pontban foglaltak szerint reklámanyagokat küldjenek, és amennyiben igen, milyen terjedelemben szeretne Ön postai úton küldött reklámanyagokat kapni. Amennyiben a PAYBACK az Ön részére a partner társaság reklámanyagait küldi meg, a PAYBACK elküldi a partner társaságnak a kártyaszámát és a reklámkampány anyagát. Ez a partner társaság számára lehetővé teszi a reklámtevékenység nyomonkövetését, adott esetben annak sikerességének mérlegelését, csakúgy, mint új reklámtevékenységek tervezését. Még ha a PAYBACK nem is küldi meg az Ön részére valamely konkrét reklámot, de az érdeklődése hasonló azokéhoz, akik ezt a reklámanyagot kapják, a PAYBACK még ekkor is elküldheti a kártyaszámát és a reklámkampány anyagát a partner társaságnak. A címzettek és a reklámanyagokban nem részesülők vásárlási magatartását a megfelelő kártyaszámmal összehasonlítva, a partner társaság nyomon tudja követni saját reklámtevékenységének a sikerességét. Adatainak e célokra történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat.

3.5. Az adatkezelés jogi alapja a fenti 3. pont szerint

A fenti 3.1. and 3.2. pontban ismertetett adatkezelés jogalapja a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (megállapodás – lásd a fenti 3.3. pontot a hozzájárulás visszavonásának jogáról), a fenti 3.4. pontban ismertetett adatkezelés szempontjából pedig a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (a jogos érdek, azaz a PAYBACK és a partner társaság a címzettek egyéni érdeklődéséhez igazított reklámanyagok sikeres eljuttatásához fűződő érdeke – lásd a fenti 3.4. pontot a tiltakozáshoz való jogról). Szeretnénk arra is felhívni a figyelmét, hogy ennek az adatkezelésnek része a profilalkotás is, viszont automatizált döntéshozatal nem történik.


4. Megőrzési idő

Amennyiben adataira a fenti 2. vagy 3. pontban írt célokból – valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez – már nincsen szükségünk, azokat csak a számviteli vagy adójogszabályokban meghatározott, megfelelő időtartamig tároljuk, és azokat egyéb célokból a továbbiakban nem kezeljük.


5. Adatfeldolgozók által végzett adatkezelés

A személyes adatok kezelésével különböző szolgáltatókat (adatfeldolgozók) bízunk meg a Program működésének támogatása céljából; ilyen feladat például a papíralapú űrlapok összegyűjtése, a tagsági és kedvezmény adatok tárolása, postai tájékoztatók kiküldése, valamint azok eljuttatása egyéb, Ön által kért szolgáltatások útján, valamint az Ön kommunikációjának feldolgozása (szerződés-feldolgozók, adatközpontok, levélküldő cégek, e-mail-küldők és ügyfélszolgálati központok segítségével). Ezen szolgáltatók kiválasztása és felügyelete a legnagyobb gondossággal történik.


6. Az érintett jogok

Kérésre tájékoztatjuk arról, hogy kezelünk-e adatokat Önről, és ha igen, melyeket. A jogszabályban írt feltételekkel Önnek joga van az adatok javításához, korlátozásához vagy törléséhez. Ahhoz is joga van, hogy bármely, Ön által korábban tett hozzájárulási nyilatkozatot visszavonjon (vö. 3.3. pont), és a fent leírtakkal összhangban, az adatkezeléssel kapcsolatban tiltakozását kifejezze (vö. 3.4. pont). E célból kérjük, keresse fel valamely ügyfélszolgálatunkat. Arra is jogosult továbbá, hogy a nekünk átadott adatokat rendezett, naprakész és gépen olvasható formában tőlünk megkérje; ezeknek az adatoknak a továbbítását kérheti saját maga vagy más személy részére is. Mi kötelesek vagyunk a kérését a jogszabályban meghatározott határidőn belül feldolgozni. Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 06-1/391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


7. Adatvédelmi felelős

Az adatvédelemmel kapcsolatban felmerülő bármiféle kérdéssel kérjük, forduljon valamely adatvédelmi tisztviselőnkhöz a következő címen:
PAYBACK Data Protection Officer (PAYBACK adatvédelmi felelős), Wien, Austria (Bécs, Ausztria). Kérdéseit és megjegyzéseit e-mailben is elküldheti a datenschutz@payback.at címre.
A dm Kft. (2046 Törökbálint, DEPO, Pf.4) adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@dm.hu


8. A weboldal használata

A payback.at/hu oldal használatára vonatkozó szabályokról a következő linkre kattintva olvashat bővebben.


Amennyiben más forrásból származó Adatvédelmi Tájékoztató és jelen honlapon található Adatvédelmi Tájékoztató tartalma eltérő, akkor jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.


2021. május