Általános Szerződési Feltételek

AZ ACTIVE BEAUTY PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL


1. Részvétel a Programban


1.1. A PAYBACK Austria GmbH (székhely: Business Center 530, 1000 Wien, Austria, a továbbiakban: a „PAYBACK“) törzsvásárlói programot működtet a dm drogerie markt GmbH (székhely: Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Austria, a továbbiakban: a „dm Ausztria”) és a dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 4., a továbbiakban: a „dm Magyarország”) (a továbbiakban utóbbi két fél együtt: „dm”) részére a dm Ausztria védjegyét képező “active beauty” program elnevezéssel (a továbbiakban: a „Program”). A Program jóvoltából Ön áruk vásárlása, szolgáltatások igénybevétele, vagy valamilyen aktivitásban való részvétel esetén kedvezményekben részesül úgy, hogy a kedvezmény nem készpénzben vagy az árból történő levonás formájában érvényesíthető, hanem úgy, hogy pontok kerülnek jóváírásra az Ön javára, amelyek később beválthatók.


1.2. A Programban való részvételhez két számozott kártyát kap, amelyek a www.payback.hu oldalon online regisztrálhatók, illetve amelyek a www.payback.hu oldalon történő regisztrációt követően kerülnek elküldésre Önnek postai úton. Pontok gyűjtése a Programba való regisztrációt megelőzően is lehetséges, de a pontokat csak a regisztrációt követően lehet beváltani. A regisztrációval, valamint a mellékelt kártyák vagy kártyaszámok első ízben történő használatával (attól függően, hogy melyik következik be előbb) a kártyabirtokos hozzájárul a Programban való részvétel jelen dokumentumban ismertetett feltételeihez. A Programra és az abban való részvételre a magyar jog az irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

A Programba csak egyszer lehet regisztrálni, többszörös regisztráció nem megengedett.


1.3. A Programba bármely 16. életévét betöltött és az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező természetes személy regisztrálhat, gazdálkodó szervezetek számára a regisztráció nem biztosított. Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét, hogy a szerződéskötés és a kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történik.


1.4. Az 1.2 pont szerint rendelkezésre bocsátott mindkét kártya önállóan használható és regisztrálható a jelen részvételi feltételekben meghatározottak szerint.


1.5. Regisztrálni az interneten, a www.payback.hu oldalon lehet. Ön az adatai megadásával kijelenti, hogy jogképes, az adatok megadására jogosult, és a megadott adatok helyesek. Kérjük, hogy értesítsen minket, ha a www.payback.hu oldalon megadott adataiban változás következik be. A dm és a PAYBACK különböző szolgáltatókon keresztül biztosítja, hogy az Ön adatainak kezelése a jogszabályi előírásokkal összhangban történjen (lásd az Adatvédelmi tájékoztatót).


1.6. A Programban való részvétel díjmentes, és nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a dm-ben történő vásárlásra vagy a dm által nyújtott szolgáltatás igénybevételére.2. A kártya, a kártya elvesztése és az azzal történő visszaélések


2.1. A kártya a PAYBACK tulajdonát képezi. A kártyát, az azon szereplő vonalkódot, valamint a kártyaszámot csak a dm és a PAYBACK másolhatja és rögzítheti (ideértve az elektronikus úton történő másolást és rögzítést is). A kártya, az azon szereplő vonalkód és a kártyaszám másolása vagy egyéb duplikációja vagy módosítása nem megengedett.


2.2. Kérjük, haladéktalanul értesítse a PAYBACK ügyfélszolgálatot a payback.hu/kapcsolat oldalon elérhető űrlapon vagy telefonszámon, ha gyanúja merül fel, hogy illetéktelen személy megszerezte az active beauty számlájához való hozzáférést biztosító adatokat.


2.3. A PAYBACK és a dm visszaélés vagy csalás gyanúja esetén (például rendkívüli mértékű pontgyűjtés vagy pontbeváltás esetén) letilthatja a pontbeváltás lehetőségét, és az active beauty számla adatait az érintett félnek továbbíthatja, illetve azokat jogérvényesítés céljából átadhatja a nyomozó hatóság, továbbá más hatóság vagy szerv részére (lásd az Adatvédelmi tájékoztatót).3. Pontgyűjtés


3.1. Ha valamilyen terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe a dm-től, vagy egyéb pontgyűjtés alapjául szolgáló aktivitásban vesz részt, pontok formájában kedvezményeket kap a dm-től. Meghatározott esetekben, a PAYBACK a promóció feltételei szerint valamely kiválasztott áru vásárlásáért vagy szolgáltatás igénybevételéért, vagy valamilyen aktivitásban való részvételért is pontokban részesítheti. A pontgyűjtés részletes feltételeit a dm vagy a PAYBACK határozza meg. A PAYBACK a dm-en keresztül tájékoztatást nyújthat az összegyűjtött pontok számáról és a nyugtán szereplő pontokról.


3.2. A pontok jóváírása érdekében a fizetés vagy a fizetési folyamat befejezése előtt be kell mutatnia kártyáját vagy meg kell adnia a kártyaszámát. A kártyaszámot általában elektronikusan rögzítjük. A nyugta kiállítását, illetve a fizetési folyamat befejezését követően már nincs lehetőség a kártya bemutatására, illetve a kártyaszám megadására, így ezekben az esetekben pontok sem kerülnek jóváírásra.


3.3. A pontok jóváírása érdekében a dm jelzi a kártyahasználatot a PAYBACK felé, megadva a kártya számát és a következő adatokat: a termékek/szolgáltatások megnevezése, a kifizetés összege, pénznem, a kedvezmény összege, a felhasznált kuponok, a helyszín, a POS (értékesítés helye) vagy a terminál azonosítója, a tranzakció időpontja és száma, a fiók neve (ha van ilyen), valamint a pontbeváltási adatok (kedvezmény adatok).


3.4. Bizonyos esetekben lehetőség van (amennyiben ez az opció rendelkezésre áll) további társkártyák további kártyabirtokosok részére történő igénylésére is. Bármely kártya használatával szerzett minden pont a közös számlán kerül jóváírásra. Az azonos active beauty számla alatt regisztrált kártyabirtokosok a számlával kapcsolatos jogokat közösen gyakorolják, és a kötelezettségeket is közösen viselik. Egy számlához legfeljebb 10 kártya kapcsolható. A pontok nem oszthatók el, és nem választhatók szét külön active beauty számlákra.


3.5. Vásárlás esetén, a vásárlás értéke alapján 300 forintonként 1 pont kerül jóváírásra. A pontok beváltásánál 1 pont 3 forintot ér.


3.6. A dm fenntartja a jogot, hogy korlátozza a pontok jóváírását, például jogi előírások, a szokásos háztartási mennyiségek feletti vásárlás, vagy speciális promóciók esetén. Az áruk és/ vagy szolgáltatások meghatározása, beleértve azok kedvezményekből való kizárását is, valamint az adható pontok száma bármikor elérhető a dm weboldalán. Minden esetben a dm által nyújtott információk az irányadóak.


3.7. A dm fenntartja a jogot, hogy a pontok jóváírását megtagadja, vagy a jóváírt pontokat törölje, ha a dm-mel kötött adásvételi szerződés, amely alapján a pontok jóváírása történt, megszüntetésre kerül (pl. elállás, vitatás, visszavonás, csere stb. esetén), valamint, ha a pontegyenleget érintő bármilyen hiba, visszaélés vagy csalás történt.4. Pontegyenleg


4.1. A pontok az active beauty számlán kerülnek jóváírásra és ott bármikor megtekinthetők. Az active beauty számla a regisztráció során megadott e-mail címmel vagy a kártyaszámmal és a regisztráció során megadott PIN-kóddal érhető el.


4.2. A pontegyenleget – amennyiben az a nyugtán megjelenítésre kerül – minden kártyabirtokos esetében fel kell tüntetni.


4.3. Amennyiben a pontegyenlegének helyességével vagy teljességével kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, kérjük, hogy legkésőbb egy hónapon belül vegye fel a kapcsolatot a PAYBACK ügyfélszolgálatával, és a megkereséséhez csatolja a dm által kiállított nyugtákat vagy számlákat.


4.4. Amennyiben a panaszra adott válasszal nem ért egyet a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárásról további részletes információ a www.bekeltetes.hu oldalon érhető el.

Fentieken kívül panaszával fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, illetve a jogvita rendezése érdekében bírósági eljárást kezdeményezhet.5. Pontok beváltása


5.1. A pontjait akkor válthatja be, ha legalább 200 pontot összegyűjtött, és a Programba történő regisztrációja is megtörtént. Mindig a korábban megszerzett pontok kerülnek először beváltásra. Közös active beauty számla esetén bármely regisztrált kártyabirtokos beválthatja az összegyűjtött pontokat; ehhez a többi kártyabirtokos hozzájárulása nem szükséges.


5.2. A pontok beváltására a dm magyarországi üzleteiben van lehetőség. A dm fenntartja a jogot, hogy egyes termékeket / szolgáltatásokat kizárjon a beváltásra vonatkozó ajánlatából.


5.3. A pontbeváltással megszerzett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos adókötelezettségek teljesítéséért Ön felel.


6. Pontok elévülése


A pontok minden évben az adott naptári év szeptember 30-án, de legkorábban a jóváírásuktól számított 36 hónap elteltével elévülnek.7. Megszüntetés, lemondás és a részvételi feltételek módosítása


7.1. Ön a Programban való részvételét bármikor határidő nélkül megszüntetheti a PAYBACK részére postai úton vagy a payback.hu/kapcsolat oldalon elérhető űrlapon elküldött írásbeli nyilatkozatával. A megszüntetés az 1.1. pontban feltüntetett kapcsolattartási címre történő kézbesítéssel vagy a kapcsolatfelvételi űrlap kézbesítésével hatályosul. Közös active beauty számla esetén bármelyik kártyabirtokos jogosult a számla megszüntetésére; ebben az esetben a megszüntetés a többi kártyabirtokosra is kiterjed, így a számla ettől az időponttól kezdődően lezártnak minősül (mindegyik kártyabirtokos tekintetében). A megszüntetés időpontjában még be nem váltott pontok elévültnek minősülnek, azokért semmilyen kompenzáció nem jár. Újabb regisztráció esetén semmilyen előny nem származik a Programban való korábbi részvételből.


7.2. A PAYBACK írásban (levélben vagy e-mail útján), egyhónapos felmondási idővel szüntetheti meg a számlát, kivéve, ha a felmondásra a jelen részvételi feltételek megszegése miatt kerül sor, beleértve, ha Ön jogosulatlan személy részére hozzáférést biztosít a kártya számához, vagy bármilyen visszaélésszerű magatartást tanúsít. Ezenkívül, a PAYBACK, mint az „American Express” csoport tagja az ügyfelének ellenőrzésére vonatkozó kötelezettsége részeként fontosnak tartja a csalás és a nemzetközi szankciók megszegésére irányuló magatartási formák megakadályozását, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására és az adóelkerülés megakadályozására irányuló szabályok betartását. A tagsági adatait jogosultak vagyunk felhasználni (automatizált eljárások segítségével vagy manuális úton) a csalással és a hatósági előírások megsértésével járó kockázataink felmérése, valamint a csalás és más bűncselekmények felfedése céljából. A PAYBACK a Programban való részvételét az említett előírásoknak való megfelelés érdekében azonnali hatállyal felmondhatja.


7.3. A kártyát a felmondási időszak végén, valamint azonnali megszüntetés esetén a felmondás kézhezvételét követően azonnal érvényteleníteni kell.


7.4. A dm és a PAYBACK fenntartja a jogot, hogy egyhónapos értesítési időszak figyelembevételével, vagy amennyiben jogszabályi változás áll be, úgy az értesítési időszak figyelembevételének mellőzésével megszüntesse, kiegészítse vagy módosítsa a Programot.


7.5. A dm és a PAYBACK fenntartja a jogot arra is, hogy a részvételi feltételeket egyoldalúan kiegészítse vagy módosítsa, különösen akkor, ha ily módon azok egyszerűbbek lesznek, a biztonságos adatkezelés és pontfeldolgozás feltételeinek betartása és/vagy a visszaélések megelőzése érdekében.


7.6. A változásokról e-mailben, postai úton vagy a dm.hu/activebeauty weboldalon történő közzététellel értesítjük Önt. A módosítást vagy kiegészítést akkor tekintjük elfogadottnak, ha az értesítés közzétételét követő egy hónapon belül nem kéri a Programban való részvételének a 7.1. pont szerinti megszüntetését, vagy ha ezen egyhónapos időszakot követően is sor kerül a kártya vagy a kártyaszám használatára. Amennyiben a módosítást vagy kiegészítést nem fogadja el, a Programban való részvételét azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a módosítások életbe lépésének napja előtt.


7.7. Az active beauty számla vagy a Program megszüntetése esetén azok a pontok, amelyek nem kerültek beváltásra, nem kerülnek készpénzben visszatérítésre vagy más módon megtérítésre.Amennyiben más forrásból származó ÁSZF és jelen honlapon található ÁSZF tartalma eltérő, akkor jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.


2022. február