Általános Szerződési Feltételek

AZ ACTIVE BEAUTY PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI


1. Részvétel a Programban

1.1. A PAYBACK Austria GmbH (székhely: Kärntner Straße 21-23, 1010 Bécs, Ausztria) (a továbbiakban: a „PAYBACK“) törzsvásárlói programot működtet a dm drogerie markt GmbH (székhely: Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals) (a továbbiakban: a „dm Ausztria”) és a dm Kft (székhely: 2046 Törökbálint, DEPO, Pf.4) (a továbbiakban: a „dm Magyarország”) (a továbbiakban együtt: „dm”) részére a dm Ausztria védjegyét képező “active beauty” program elnevezéssel (a továbbiakban: a „Program”). A Program jóvoltából Ön áruk vásárlása, szolgáltatások igénybevétele, vagy valamilyen akcióban való részvétel esetén kedvezményekben részesül úgy, hogy a kedvezmény nem készpénzben vagy az árból történő levonás formájában érvényesíthető, hanem úgy, hogy pontok kerülnek jóváírásra az Ön javára, amelyek később beválthatók.

1.2. A Programban való részvételhez két számozott kártyát kap, amelyek a dm.hu/activebeauty oldalon regisztrálhatók, illetve amelyek a dm.hu/activebeauty weboldalon történő regisztrációt követően kerülnek elküldésre Önnek postai úton. Pontok gyűjtése a Programba való regisztrációt megelőzően is lehetséges, de a pontokat csak a regisztrációt követően lehet beváltani. A regisztrációval, valamint a mellékelt kártyák vagy kártyaszámok első ízben történő használatával (attól függően, hogy melyik következik be előbb) a kártya birtokosa hozzájárul a Programban való részvétel jelen dokumentumban ismertetett feltételeihez. A Programra és az abban való részvételre a magyar jog az irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.
A Programba csak egyszer lehet regisztrálni, többszörös regisztráció nem megengedett.

1.3. A Programba bármely 16. életévét betöltött és az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező természetes személy regisztrálhat. Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét, hogy a szerződéskötés és a kapcsolattarás kizárólag magyar nyelven történik.

1.4. Az 1.2 pont szerint rendelkezésre bocsátott mindkét kártya önállóan használható és regisztrálható a jelen részvételi feltételekben meghatározottak szerint.

1.5. Regisztrálni az interneten, a dm.hu/activebeauty oldalon lehet. Ön az adatai megadásával kijelenti, hogy jogképes, az adatok megadására jogosult, és a megadott adatok helyesek. Kérjük, hogy értesítsen minket, ha a dm.hu/activebeauty oldalon megadott adataiban változás következik be. A dm és a PAYBACK különböző szolgáltatókon keresztül biztosítja, hogy az Ön adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik (az adatvédelemmel kapcsolatban lásd az Adatvédelmi tájékoztatót).

1.6. A Programban való részvétel díjmentes, és nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a dm-ben történő vásárlásra.


2. A kártya, a kártya elvesztése és az azzal történő visszaélések

2.1. A kártya a PAYBACK tulajdonát képezi. A kártyát, az azon szereplő vonalkódot, valamint a kártyaszámot csak a dm és a PAYBACK másolhatja és rögzítheti (ideértve az elektronikus úton történő másolást és rögzítést is). A kártya, az azon szereplő vonalkód és a kártyaszám másolása vagy egyéb duplikációja vagy módosítása nem megengedett.

2.2. Kérjük, haladéktalanul értesítse az ügyfélszolgálatot e-mailben vagy telefonon, ha gyanúja merül fel, hogy illetéktelen személy megszerezte a pontegyenlegéhez való hozzáférést biztosító adatokat.

2.3. A PAYBACK és a dm visszaélés vagy csalás gyanúja esetén (például rendkívüli mértékű pontgyűjtés vagy beváltás esetén) letilthatja a pontbeváltás lehetőségét, és a számla adatait az érintett félnek továbbíthatja, illetve azokat jogérvényesítés céljából átadhatja a bűnüldözési és egyéb hatóságoknak (lásd az Adatvédelmi tájékoztatót).


3. Pontgyűjtés

3.1. Ha valamilyen terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe a dm-től, vagy egyéb pontgyűjtés alapjául szolgáló akcióban vesz részt, pontok formájában kedvezményeket kap a dm-től. Meghatározott esetekben, a PAYBACK a promóció feltételei szerint valamely kiválasztott áru vásárlásáért vagy szolgáltatás igénybe vételéért, vagy valamilyen akcióban való részvételért is pontokban részesítheti. A pontgyűjtés részletes feltételeit a dm vagy a PAYBACK határozza meg. A PAYBACK önállóan vagy a dm-en keresztül tájékoztatást nyújthat az összegyűjtött pontok számáról és a nyugtán szereplő pontokról.

3.2. A pontok jóváírása érdekében a pénztárnál történő fizetés esetén a fizetési folyamat befejezése előtt a kártyáját be kell mutatnia, illetve a kártyaszámát meg kell adnia. A kártyaszámot általában elektronikusan rögzítjük. Előfordulhat, hogy a nyugta kiállítását követően már nincs lehetőség a kártya bemutatására, illetve a kártyaszám megadására, így ezekben az esetekben elképzelhető, hogy pontok sem kerülnek jóváírására.

3.3. A pontok jóváírása érdekében a dm jelzi a kártyahasználatot a PAYBACK felé, megadva a kártya számát és a következő adatokat: a termékek/szolgáltatások megnevezése, a kifizetés összege, pénznem, a kedvezmény összege, a felhasznált kuponok, a helyszín, a POS (értékesítés helye) vagy a terminál azonosítója, a tranzakció időpontja és száma, a fiók neve (ha van ilyen), valamint a pontbeváltási adatok (engedményadatok).

3.4. Bizonyos esetekben lehetőség van (amennyiben ez az opció rendelkezésre áll) további társkártyák más kártyabirtokosok részére történő igénylésére is. Bármely kártya használatával szerzett minden pont egy számlán kerül jóváírásra. Az összes kártyabirtokost egyetlen számla alatt regisztráljuk, és a kártyabirtokosok a számlával kapcsolatos jogokat közösen gyakorolják, és a kötelezettségeket is közösen viselik. Egy számlához legfeljebb 10 kártya kapcsolható. A pontok nem oszthatók el, és nem választhatók szét külön kártyaszámlákra.

3.5. Vásárlás esetén, a vásárlás értéke alapján 300 forintonként 1 pont kerül jóváírásra. A pontok beváltásánál 1 pont 3 forintot ér.

3.6. A dm fenntartja a jogot, hogy korlátozza a pontok jóváírását, például jogi előírások, a szokásos háztartási mennyiségek feletti vásárlás, vagy speciális promóciók esetén. Az áruk és/ vagy szolgáltatások meghatározása, beleértve azok kedvezményekből való kizárását is, valamint az adható pontok száma bármikor elérhető a dm weboldalán. Minden esetben a dm által nyújtott információk az irányadóak.

3.7. A dm fenntartja a jogot, hogy a pontok jóváírását megtagadja, vagy a jóváírt pontokat törölje, ha a dm-mel kötött adásvételi szerződés, ami alapján a pontok jóváírása történt, megszüntetésre kerül (pl. elállás, vitatás, visszavonás, csere, stb. esetén), valamint, ha a pontegyenleg tekintetében bármilyen hiba, visszaélés vagy csalás történt.


4. Pontegyenleg

4.1. A pontok a kártyaszámlán kerülnek jóváírásra és ott bármikor megtekinthetők. A kártyaszámla a regisztráció során megadott e-mail címmel vagy a kártyaszámmal és a regisztráció során kapott PIN-kóddal érhető el. Minden regisztrált kártyabirtokos a hozzáférési adatok megadását követően megtekintheti a saját pontegyenlegét, és a közös számlán pontot gyűjtő többi kártyabirtokos egyes tevékenységeit.

4.2. Amennyiben a pontegyenlegének helyességével vagy teljességével kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, kérjük, hogy legkésőbb egy hónapon belül vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, és a megkereséséhez csatolja a dm által kiállított nyugtákat vagy számlákat.


5. Pontok beváltása

5.1. A pontjait akkor válthatja be, ha legalább 200 pontot összegyűjtött, és a Programba történő regisztrációja is megtörtént. Mindig a korábban megszerzett pontok kerülnek először beváltásra. Közös számla esetén bármely regisztrált kártyabirtokos beválthatja az összegyűjtött pontokat; ehhez a másik számlatulajdonos hozzájárulása nem szükséges.

5.2. A pontok beváltására a dm magyarországi üzleteiben van lehetőség. A dm fenntartja a jogot, hogy egyes termékeket / szolgáltatásokat kizárjon a beváltásra vonatkozó ajánlatából.


6. Pontok lejárata

A pontgyűjtésétől számított 36 hónapon belül az adott pont elévül azzal, hogy az elévült pontok törlésére minden év szeptember 30-án kerül sor. Minden év szeptember 30-án azok a pontok, amelyek jóváírásától számított legalább 36 hónap eltelt, törlésre kerülnek.


7. Megszüntetés, lemondás és a részvételi feltételek módosítása

7.1. Ön a Programban való részvételét bármikor határidő nélkül megszüntetheti a PAYBACK részére levélben vagy e-mail útján elküldött írásbeli nyilatkozatával. A megszüntetés az 1.1. pontban feltüntetett kapcsolattartási címre történő kézbesítéssel hatályosul. Közös számla esetén bármelyik kártyabirtokos jogosult a számla megszüntetésére; ebben az esetben a megszüntetés a többi kártyabirtokosra is kiterjed, így a számla ettől az időponttól kezdődően lezártnak minősül (mindegyik kártyabirtokos tekintetében). A megszüntetés időpontjában még be nem váltott pontok lejártnak minősülnek, azokért semmilyen kompenzáció nem jár. Újabb regisztráció esetén semmilyen előny nem származik a Programban való korábbi részvételből.

7.2. A PAYBACK kizárólag 30 napos felmondási idővel szüntetheti meg a számlát, kivéve, ha a felmondásra a jelen részvételi feltételek megszegése miatt kerül sor, beleértve ha Ön jogosulatlan személy részére hozzáférést biztosít a kártya számához, vagy bármilyen visszaélésszerű magatartást tanúsít.

7.3. A kártyát a felmondási időszak végén, valamint azonnali megszüntetés esetén a felmondás kézhezvételét követően azonnal érvényteleníteni kell.

7.4. A dm és a PAYBACK fenntartja a jogot, hogy egyhónapos értesítési időszak figyelembevételével, vagy amennyiben jogszabályi változás áll be, úgy az értesítési időszak figyelembevételének mellőzésével megszakítsa, megváltoztassa vagy módosítsa a Programot.

7.5. A dm és a PAYBACK fenntartja a jogot arra is, hogy a részvételi feltételeket egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse, különösen akkor, ha ily módon azok egyszerűbbek lesznek, a biztonságos adat- és pontfeldolgozás feltételeinek betartása céljából, és/vagy a visszaélések megelőzése érdekében.

7.6. A módosításokról e-mailben, postai úton vagy a dm.hu/activebeauty weboldalon történő közzététellel értesítjük Önt. A módosítást akkor tekintjük elfogadottnak, ha az értesítés kézhezvételét, illetve közzétételét követő egy hónapon belül nem kéri a Programban való részvételének a 7.1. pont szerinti megszüntetését, vagy ha ezen egy hónapos időszakot követően is sor kerül a kártya vagy a kártyaszám használatára. Amennyiben a módosítást nem fogadja el, a Programban való részvételét azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a módosítások életbe lépésnek napja előtt.

7.7. A számla vagy a Program megszűntetése esetén azok a pontok, amelyek nem kerültek beváltásra, nem kerülnek készpénzben visszatérítésre vagy más módon megtérítésre.


Amennyiben más forrásból származó ÁSZF és jelen honlapon található ÁSZF tartalma eltérő, akkor jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.


2021. május