Wichtige Information zu dieser E-Mail

Der Erhalt dieser E-Mail ist Bestandteil vertraglicher Kommunikation. Diese Kommunikation erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Vertrages, der durch die Anmeldung zum PAYBACK Programm geschlossen wurde. Eine Abmeldung von derartigen E-Mails ist daher leider nicht möglich. Zudem muss die Erreichbarkeit zu bestimmten Themen (z.B. PIN vergessen) gewährleistet sein.

Die Abbestellung von Newslettern mit werblichem Inhalt ist jederzeit im betreffenden Newsletter oder über das jeweilige PAYBACK Kundenkonto möglich.

Important information about this e-mail

Receipt of this e-mail is part of contractual communication. This communication takes place within the framework of a joint contract that was concluded by registering for the PAYBACK program. It is therefore not possible to unsubscribe from such e-mails. In addition, accessibility must be guaranteed for certain topics (e.g. Forgotten PIN).

Unsubscribing from newsletters with promotional content is possible at any time in the relevant newsletter or via the respective PAYBACK customer account.

Fontos információk erről az e-mailről

Ez az e-mail szerződéses kommunikáció részét képezi. Ez a kommunikáció az active beauty programba történő regisztrációval létrejött szerződés keretében történik. Erről az e-mailről nincs lehetőség leiratkozni. Emellett bizonyos esetekben (pl. elfelejtett PIN-kód esetén) szükség lehet arra, hogy elérjük Önt. A reklámot tartalmazó hírlevélről bármikor leiratkozhat az adott hírlevélben vagy active beauty fiókjában.

Důležité informace o tomto e-mailu

Tento e-mail jste obdrželi na základě uzavřené smlouvy o komunikaci. Tato komunikace probíhá v rámci společné smlouvy, která byla uzavřena registrací do programu active beauty. Odhlášení odběru těchto e-mailů proto bohužel není možné. Kromě toho musí být v některých případech zaručena dostupnost e-mailové komunikace (např. pro zapomenutý PIN).

Odhlášení z odběru newsletterů s reklamním obsahem je kdykoli možné, a to buď v daném newsletteru nebo prostřednictvím active beauty konta.

Dôležité informácie k tomuto e-mailu.

Tento e-mail ste dostali na základe zmluvy o komunikácii. Táto komunikácia prebieha v rámci spoločnej zmluvy uzatvorenej pri registrácii do programu dm active beauty. Odhlásiť sa z odberu týchto e-mailov, žiaľ, nie je možné. Navyše v niektorých prípadoch je dostupnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu nevyhnutná (napr. v prípade zabudnutého PIN kódu).


Odhlásiť sa z odberu newslettrov s reklamným obsahom je možné kedykoľvek, či už v zaslanom newsletteri alebo prostredníctvom svojho dm active beauty konta.

Pomembne informacije o tem elektronskem sporočilu


Prejem tega elektronskega sporočila je del pogodbene komunikacije v okviru registracije v active beauty program. Odjava od tovrstnih elektronskih sporočil žal ni mogoča, saj morajo biti na voljo informacije o določenih temah (npr. pozabljen PIN).


Od e-novic (dm newslettra) s promocijsko vsebino pa se lahko odjavite kadar koli v svojem dm active beauty uporabniškem računu ali tako, da kliknete na odjavo v prejetem dm newslettru.

Važne informacije o ovom e-mailu

Primili ste ovaj mail na temelju sporazuma o komunikaciji. Ova se komunikacija odvija u okviru zajedničkog ugovora koji je sklopljen prilikom registracije u dm active beauty program. Nažalost, nije moguće otkazati pretplatu na ove e-mailove. Osim toga, u nekim je slučajevima potrebna dostupnost komunikacije putem e-maila (npr. zaboravljeni PIN).

Odjava od newslettera s reklamnim sadržajem moguća je u bilo kojem trenutku, bilo u newsletteru kojeg ste primili ili putem svog dm active beauty računa.

Važne informacije o ovom e-mailu:

Primitak ovog e-maila je sastavni dio ugovorene komunikacije. Ova komunikacija odvija se u okviru zajedničkog Ugovora koji je zaključen prijavom u dm active beauty program. Stoga nije moguće odjaviti se od primitka ovakvog tipa e-mailova. Osim toga, dostupnost odnosno komunikacija mora biti omogućena, posebno kada su u pitanju određene teme poput zaboravljenog PIN-a i slično.

Ukoliko više ne želite primati newsletter marketinškog sadržaja, s istog se u svakom trenutku možete odjaviti u postavkama pojedinog newslettera ili putem dm active beauty računa.