Súhlas s reklamou a prieskumom trhu

VÁŠ SÚHLAS S REKLAMOU A PRIESKUMOM TRHU


Zakliknutím príslušného políčka súhlasíte, že spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781 (ďalej len „dmSK“) a dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Rakúsko, identifikačné čislo: FN 67493p (ďalej len „dmAT“) (dmAT a dmSK spoločne len „dm”), spoločne so spoločnosťou PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Viedeň, Rakúsko, identifikačné číslo: FN 179444f (ďalej len „PAYBACK“), Vám môžu poskytovať reklamu prispôsobenú Vašim individuálnym záujmom (ako napríklad špeciálne kampane na získanie dodatočných bodov, špeciálne reklamné kampane ako mimoriadne ponuky, zľavové akcie, informácie o produktoch a službách spoločností dm alebo PAYBACK), poštou, pri Vašej návšteve predajne, telefonicky pri komunikácii so Servisným centrom, počas používania webovej stránky PAYBACK a/alebo webovej stránky www.mojadm.sk/activebeauty a - pokiaľ ste s tým samostatne súhlasili - aj elektronickými prostriedkami dmSK ako e-mailom, push notifikáciami a SMS/MMS. Okrem toho, dm a PAYBACK môžu analyzovať Vaše nižšie uvedené údaje na účely optimalizácie sortimentu výrobkov, lokality a služieb a ich použitia na účely prieskumu trhu, aby Vás mohli kontaktovať poštou alebo e-mailom, a posúdiť Vašu spokojnosť s hodnotením ponúk, tovarov alebo služieb poskytovaných dm alebo PAYBACK.


Na účely prieskumu trhu a poskytovania reklamy prispôsobenej Vašim individuálnym záujmom, ako aj na účely optimalizácie sortimentu výrobkov, lokality a služieb sú využívané a analyzované nasledovné údaje:

Členské údaje: Vaše úplné meno (titul, meno a priezvisko), dátum Vášho narodenia a Vaša úplná adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát), číslo Vašej karty, Vaša e-mailová adresa a prípadne číslo mobilného telefónu.

Nákupné/zľavové údaje: údaje súvisiace s tovarmi/službami, výškou platby, menou, výškou zľavy, použitými kupónmi, lokalitami, pokladňami alebo identifikačným číslom terminálu, časom a číslom transakcie, prípadne údajmi o pobočke, o stave bodov na účte a údajmi o uplatnených bodoch.

Komunikačné údaje: údaje získané pri využívaní služieb e-mail, push notifikácie, SMS správy/ MMS správy, Servisného centra, pri návšteve webovej stránky dm, mobilných webových stránok dm, webovej stránky PAYBACK www.payback.sk mobilných stránok PAYBACK, pri používaní aplikácie Program App a služieb PAYBACK v online destináciách dm.


Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v článku 3. dokumentu „Informácie o ochrane osobných údajov".


Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti PAYBACK, a to písomne na adresu spoločnosti alebo online na webovej stránke: www.payback.sk (viď čl. 3.3. „Informácie o ochrane osobných údajov“). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.


Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať aj kontaktovaním spoločnosti dmSK, a to písomne na adresu spoločnosti alebo online na webovej stránke: www.mojadm.sk/activebeauty (viď čl. 3.3. „Informácie o ochrane osobných údajov“). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.


Udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné a Vaša registrácia v Programe je platná aj bez udelenia tohto súhlasu.


V Bratislave, December 2021