Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A jelen adatvédelmi tájékoztató arról nyújt tájékoztatást, hogy a dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 4., a továbbiakban a „dm” vagy a „partner társaság”), a dm drogerie markt GmbH (székhely: Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Austria, a továbbiakban: a „dm Ausztria”) és a PAYBACK Austria GmbH (székhely: Business Center 530, 1000 Wien, Austria, a továbbiakban: a „PAYBACK”) active beauty programjában (a továbbiakban: a „Program”) hogyan zajlik a személyes adatok kezelése. Amennyiben a dm weboldalán (www.dm.hu/activebeauty) vagy a PAYBACK weboldalán (www.payback.hu) meghatározott valamely szolgáltatást veszi igénybe, az adatvédelemre vonatkozóan ott megadott további tájékoztatás is érvényes.


1. Adatvédelmi felelősség


A dm és a dm Ausztria felelősek a Programmal kapcsolatos adatvédelemért. A PAYBACK, mint adminisztrátor és mint a Programot működtető társaság szintén felelős – részben a dm-mel közösen – a Programmal kapcsolatos adatvédelemért.

A fentiekre tekintettel, a dm és a PAYBACK (a továbbiakban együtt: a „Partnerek” vagy „mi”) megállapodásban rögzítették, hogy mely társaság milyen adatvédelmi kötelezettségek teljesítéséért felelős. A PAYBACK és a dm kérésre rendelkezésére bocsátja a megállapodás tartalmának a lényegét.


2. Regisztráció és részvételi adatok


2.1. Az Ön személyes adatai a Programba történő regisztráció során


A Programba történő regisztráció esetén meg kell adnia a teljes nevét (titulus, vezetéknév és utónév), születési idejét, teljes lakcímét (utcanév, házszám, lépcsőház, lakás, irányítószám, város, ország), valamint önkéntesen megadhatja e-mail címét és mobiltelefonszámát is a hírlevélhez tartozó külön hozzájáruló nyilatkozatban (az összes fenti adat a továbbiakban: „tagsági adatok”). Ezeket a tagsági adatokat az Ön kártyaszáma alatt fogjuk tárolni az active beauty számláján. Regisztráció nélkül is szerezhet pontokat, regisztráció nélkül azonban a pontok beváltása nem lehetséges. A tagsági adatokat a regisztráció és a Program megvalósítása céljából kérjük el és kezeljük. Active beauty számlájához a tagsági adatokkal és a kártyaszámával tud a regisztrációt követően hozzáférni.

Annak érdekében, hogy az adatai naprakészek legyenek, valamint, hogy azok kezelése a jogi követelményeknek megfelelően történjen, előfordulhat, hogy különböző külső szolgáltatókat (adatfeldolgozókat) veszünk igénybe, hogy azok (többek között) ellenőrizzék és frissítsék az Ön címét, különösen költözés esetén.

A tagsági adatait és az azokban végrehajtott bármely módosítást a kártyaszámával együtt átadjuk egymásnak. Amennyiben az active beauty számlájához további kártyaszámok is hozzárendelésre kerülnek, ezeket a kártyaszámokat is átadjuk egymásnak.

A tagsági adatait abban az esetben és olyan mértékben adjuk át a Programon kívüli harmadik feleknek, ha és amennyiben Ön ehhez az átadáshoz előzetesen hozzájárult. Amennyiben a Programban valamilyen visszaélés konkrét gyanúja merül fel (lásd a Részvételi feltételek 2. pontját), akkor a tagsági adatokat a körülmények tisztázása érdekében a másik érintett partnernek, továbbá a nyomozó hatóság, illetve más hatóság vagy szerv részére is átadhatjuk, miközben az Ön érdekeit a lehető legmesszebbmenőkig védjük.


2.2. Az Ön személyes adatai a pontgyűjtés során


Amennyiben kártyáját a partner társaságnál használja, az utóbbi az Ön kártyaszámát és a kezelt kedvezmény adatokat (azaz áruk/szolgáltatások, fizetendő összeg, pénznem, kedvezmény összege, felhasznált kuponok, helyszín, pénztár- vagy terminál-azonosító, a tranzakció időpontja és száma, valamint, ha van ilyen, a fiók neve, pontbeváltási adatok) a PAYBACK-nek jóváírás, a partner társasággal történő elszámolás, adminisztráció és a pontok beváltása céljából átadja. A PAYBACK a partner társaságon keresztül, a nyugtán tájékoztathatja Önt a pontegyenlegéről.

Amennyiben kuponok használatával plusz pontokat kíván gyűjteni, a partner társaság és a PAYBACK ezeket a kuponokat a pontjainak a meghatározásánál figyelembe veszi. Amennyiben Ön a PAYBACK weboldalán a partner társaságtól származó elektronikus kuponokat aktivál (a továbbiakban: „e-kuponok“), a PAYBACK a partner társaságot erről tájékoztatja, annak érdekében, hogy a vásárlás során beváltásra kerülhessenek az e-kuponok.

Amennyiben kártyáját a partner társaságnál használja és active beauty számlájához további kártyákat rendelnek hozzá, a PAYBACK az új kártyák kártyaszámát bejelenti a partner társaságnak. Ily módon a partner társaság biztosítani tudja azt, hogy a kuponokat a megfelelő kártyaszámlához rendeljék hozzá, megakadályozva a lehetséges visszaéléseket.


2.3. Az Ön személyes adatai a pontok beváltásakor


Amennyiben a partner társaságnál pontot szeretne beváltani, a partner társaság a kártyaszámot továbbítja a PAYBACK-nek. A PAYBACK ezt követően elküldi a partner társaságnak az Ön pontjainak összesített számát annak megállapítása érdekében, hogy a beváltáshoz elegendő pont áll-e rendelkezésére. Ezt követően Ön eldöntheti, hogy mennyi pontot szeretne beváltani. Amint a pontok beváltásra kerültek, a partner társaság elküldi a beváltott pontok számát a PAYBACK számára elszámolás céljából.


2.4. Az Ön személyes adatai a velünk történő kommunikáció során


Amennyiben Ön a PAYBACK-kel vagy a partner társasággal azok ügyfélszolgálatán keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, a PAYBACK vagy a partner társaság kérésének teljesítése érdekében kezeli az Ön releváns adatait.


2.5. A Program fejlesztése


Annak érdekében, hogy a lehető legvonzóbb Programot kínálhassuk az Ön számára, a PAYBACK és a partner társaság tervezési célokból anonim statisztikák formájában értékeli az Ön adatait.


2.6. Visszaélések


A PAYBACK elemzi az Ön adatait visszaélések felderítése érdekében, pl. a Részvételi feltételek megszegése, vagy csalás gyanúja esetén. Visszaélés gyanúja esetén a PAYBACK értesíti a partner társaságot és szükség esetén a nyomozó hatóságot.


2.7. PAYBACK klíringek (pénzügyi kiegyenlítések)


A PAYBACK az Ön adatait a PAYBACK által a partner társaságnak nyújtott szolgáltatások elszámolása céljából is kezeli.


2.8. Az adatkezelés jogalapja


A 2. pontban foglalt adatkezelés jogalapja a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. bekezdés b) pontja (szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző intézkedések), valamint a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja (jogos érdek, azaz a PAYBACK és a partner társaság a Program sikeres és biztonságos működtetéséhez fűződő érdeke).3. Reklámtevékenység és piackutatás


Ön hozzájárulását adhatja adatai reklámtevékenység vagy piackutatás céljából történő felhasználásához. A reklámtevékenység céljából történő felhasználás azt jelenti például, hogy adatai alapján az Ön számára megfelelő hirdetések kiválasztására kerül sor.

A piackutatás céljából történő felhasználás például azoknak a kritériumoknak a meghatározását jelenti, amelyek alapján az ajánlatok szelekciója történhet.


3.1. Hozzájárulás reklámtevékenységhez és piackutatáshoz


Amennyiben hozzájárult a reklámtevékenységhez és a piackutatáshoz a dm postai úton, az egyes üzletekben történő tartózkodása során, valamint – ha ahhoz a hírlevél megrendelésére vonatkozó külön nyilatkozatával hozzájárult – e-mailben vagy SMS/MMS útján reklámokat (például különleges pontpromóciókról, kedvezményekről, termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatást) küldhet Önnek az Ön egyéni érdeklődéséhez igazítva. E célra a dm a következő adatokat használja fel és elemzi az egyéni érdeklődéshez igazított reklámtevékenység céljából:

• Tagsági adatok: teljes név (titulus, vezetéknév és utónév), születési idő, teljes lakcím (utcanév, házszám, lépcsőház, lakás, irányítószám, város, ország), valamint e-mail-címe és mobiltelefonszáma (amennyiben ezek megadásra kerültek).

• Kedvezmény adatok: az árukra/szolgáltatásokra vonatkozó adatok, a fizetendő összeg, a pénznem, a kedvezmény összege, a felhasznált kuponok, a helyszín, a pénztár- vagy terminál-azonosító, a tranzakció időpontja és száma, valamint, ha van ilyen, a fiók neve, a pontegyenleg, valamint a pontok beváltására vonatkozó bármiféle adat.

• Kapcsolattartási adatok: a partner társaság szolgáltatásainak igénybevételekor gyűjtött adatok, azaz, hogy a partner társasággal mely kommunikációs csatornák használatára került sor és mikor, valamint az ott nyújtott ajánlatok közül melyik került megtekintésre, és – adott esetben – melyik igénybevételére került sor.

A partner társaság a fenti adatokat ezen kívül a termékkínálat, a helyszín és a szolgáltatás optimalizálására is felhasználhatja.

A PAYBACK küldhet Önnek reklámokat (például különleges pontpromóciókról, kedvezményekről, termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatást) postai úton, a partner társaság üzleteiben történő tartózkodása során, az ügyfélszolgálatra történő telefonhívása alkalmával, vagy a www.payback.hu weboldal használata során, az Ön egyéni érdeklődéséhez igazítva azokat. E célra a PAYBACK felhasználja az Ön tagsági adatait, kedvezmény adatait és kapcsolattartási adatait (a fent említett adatokon kívül, a PAYBACK ügyfélszolgálatának használata során gyűjtött adatokat, azaz, hogy Ön a PAYBACK-kel mely kommunikációs csatornákat használta és mikor, valamint az ott nyújtott ajánlatok közül melyiket tekintette meg, és adott esetben melyiket vette igénybe), és azokat az előzőekben említett, érdeklődésalapú reklámozás céljából elemzi. A PAYBACK a fenti adatokat a termékkínálat, a helyszínek és a szolgáltatások optimalizálása érdekében is elemezheti.


3.2. Piackutatás


A PAYBACK és a partner társaság ezen kívül a tagsági adatokat, a kedvezmény adatokat és a megfelelő kapcsolattartási adatokat piackutatási célokra is használhatja annak érdekében, hogy postai úton vagy e-mailben (amennyiben az e-mail-címe megadásra került) felmérje elégedettségét a PAYBACK-kel és a partner társasággal, vagy az azoktól származó ajánlatokkal, árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.


3.3. A hozzájárulás visszavonásának joga


Amennyiben hozzájárult adatainak reklámtevékenység és piackutatás céljából történő kezeléséhez, ezt a hozzájárulását bármikor teljes egészében visszavonhatja online a payback.hu oldalon továbbá a PAYBACK-hez vagy a partner társasághoz címzett írásbeli nyilatkozat formájában. A hozzájárulás részben nem vonható vissza. A hozzájárulás visszavonásával az adott szolgáltatások már nem nyújthatók, és a hozzájárulás alapján létrejött megállapodások megszüntetettnek tekintendők. A PAYBACK vagy a partner társaság értesíti egymást a hozzájárulás visszavonásáról. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását nem adta meg, vagy azt visszavonja, az adatai kezelésére a fenti bekezdésekben foglaltak szerint nem kerül sor. Természetesen Ön ettől függetlenül továbbra is részt vehet a Programban. Ebben az esetben viszont csak azokat az információkat fogja megkapni, amelyek a Program használatához szükségesek (pl. a pontjairól szóló értesítések).


3.4. A hirdetések tervezése és ellenőrzése


Amennyiben hozzájárult a reklámtevékenységhez és a piackutatáshoz, és erre tekintettel szeretne reklámokat kapni, a PAYBACK és a partner társaság az Ön adatait a hirdetések tervezése és monitorozása céljából is kezeli.

A partner társaság a korábbi vásárlások alapján egyes vásárlókat kiválaszthat és adataikat megküldheti a PAYBACK-nek annak érdekében, hogy a PAYBACK a kiválasztott vásárlók részére meghatározott hirdetést küldjön. A PAYBACK ellenőrzi, hogy a kiválasztott címzettek megadták-e a hozzájárulásukat. Ha igen, akkor a PAYBACK vagy a partner társaság eljuttatja a hirdetést a vásárló részére.

Annak érdekében, hogy valamely reklámtevékenység sikerességét figyelemmel lehessen kísérni és a jövőbeni reklámtevékenységet hatékonyabban lehessen tervezni, a PAYBACK és a partner társaság összehasonlítja a hirdetés címzettjeinek, valamint azoknak a vásárlói magatartását, akik nem kaptak hirdetést. A PAYBACK továbbíthatja az Ön kártyaszámát, valamint az arra vonatkozó információt az érintett partner társaság részére, hogy Ön egy adott hirdetést megkapott-e vagy sem.


3.5. Az adatkezelés jogalapja


A fenti 3.1. és 3.2. pontban ismertetett adatkezelés jogalapja a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás – lásd a fenti 3.3. pontot a hozzájárulás visszavonásának jogáról), a fenti 3.4. pontban ismertetett adatkezelés szempontjából pedig a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek, azaz a PAYBACK és a partner társaság a címzettek egyéni érdeklődéséhez igazított reklámanyagok sikeres eljuttatásához fűződő érdeke – lásd a lenti 6. pontot a tiltakozáshoz való jogról).

Szeretnénk arra is felhívni a figyelmét, hogy ennek az adatkezelésnek része a profilalkotás is, viszont automatizált döntéshozatal nem történik.4. Megőrzési idő


A tagsági adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön részt vesz a Programban. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek, kivéve, ha a megőrzést jogi vagy számviteli kötelezettség teljesítése indokolja, ebben az esetben az adatokat 10 év elteltével töröljük. Kedvezmény adatai a tranzakció napjától számított 10 éves megőrzési idő lejárta után törlésre kerülnek. Kapcsolattartási adatait 6 év után töröljük.

Amennyiben adataira a fenti 2. vagy 3. pontban írt célokból – valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez – már nincs szükségünk, azokat csak a számviteli vagy adójogszabályokban meghatározott, megfelelő időtartamig tároljuk, és azokat egyéb célokból a továbbiakban nem kezeljük.


5. Adatfeldolgozók által végzett adatkezelés


A személyes adatok kezelésével különböző szolgáltatókat (adatfeldolgozókat) bízunk meg a Program működésének támogatása céljából; ilyen feladat például a tagsági és kedvezmény adatok tárolása, tájékoztatók postai úton történő küldése, vagy azok eljuttatása az Ön által kért egyéb módon, valamint az Ön kommunikációjának feldolgozása (szerződéskezelők, adatközpontok, levélküldő cégek, e-mail küldők és ügyfélszolgálati központok segítségével). Amennyiben szükséges, ezek a szolgáltatók az Ön adatait is feldolgozzák. Ilyen esetekben az adatok a megrendelés teljesítése után törlésre kerülnek. Ezen szolgáltatók kiválasztása és felügyelete a legnagyobb gondossággal történik.


6. Tiltakozáshoz való jog


A jogszabályi feltételek fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a PAYBACK jogos érdekén alapuló kezelése ellen.


7. Az Ön jogai


Kérésére tájékoztatjuk arról, hogy kezelünk-e adatokat Önről, ha igen, melyeket. A jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén Önnek joga van kérni személyes adatai helyesbítését, korlátozását, valamint törlését. Joga van bármely, Ön által korábban tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásához (lásd a 3.3. pontot), valamint a fent leírtakkal összhangban ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban tiltakozását fejezze ki (lásd a 6. pontot). E célból kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat. Arra is jogosult továbbá, hogy a nekünk átadott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tőlünk megkapja; ezeknek az adatoknak a továbbítását kérheti a saját vagy más személy részére. Kötelesek vagyunk kérelmét a beérkezéstől számított egy hónapon belül megválaszolni, kivéve, ha a válaszadáshoz hosszabb időre van szükség. Utóbbi esetben a határidő legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során jogsértés történt, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. ; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön személyiségi jogai megsértése esetén pert indíthat az adatkezelővel szemben a Budapest Környéki Törvényszéken, vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéken (további információ: https://birosag.hu/torvenyszekek).


8. Adatvédelmi tisztviselő és kapcsolat


Az adatvédelemmel kapcsolatban felmerülő kérdésével kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőinkhez a következő címen:

PAYBACK Data Protection Officer (PAYBACK adatvédelmi tisztviselő, PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Wien, Austria). Kérdéseit és megjegyzéseit e-mailben is elküldheti a datenschutz@payback.at e-mail címre.

A dm Kft. (2046 Törökbálint, DEPO, Pf.4) adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@dm.hu


9. A weboldal használata

A payback.hu oldal használatára vonatkozó szabályokról a következő linkre kattintva olvashat bővebben.


Amennyiben más forrásból származó Adatvédelmi Tájékoztató és jelen honlapon található Adatvédelmi Tájékoztató tartalma eltérő, akkor jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.


2021. május