Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Tento informačný list má za úlohu poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci bonusového programu active beauty (ďalej len „Program“), ktorý je Programom spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8828/B a dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Rakúsko, identifikačné číslo: FN 67493f a spoločnosti PAYBACK Austria GmbH, Kärntner Str. 21-23, 1010 Viedeň, Rakúsko, identifikačné číslo: FN 179444p. Ak využívate špeciálne služby uvedené na stránke www.mojadm.sk alebo stránku PAYBACK www.payback.sk, taktiež aj na týchto miestach Vám budú poskytnuté doplnkové informácie o ochrane osobných údajov.


1. Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov


Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, e-mail: zakaznik@mojadm.sk, telefónne číslo: 0800 111 881 a spoločnosť dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Rakúsko, identifikačné číslo: FN 67493f (spoločne len „dm” alebo „partnerská spoločnosť“) sú zodpovedné za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci Programu, prevádzkovanom na území Slovenskej republiky. PAYBACK Austria GmbH, Kärntner Str. 21-23, 1010 Viedeň, Rakúsko, identifikačné číslo: FN 179444p (ďalej len „PAYBACK“) nesie zodpovednosť – čiastočne spoločne s dm – za ochranu osobných údajov v Programe ako administrátor a ako prevádzkovateľ. Kontakt na zákaznícky servis (ďalej len „servisné centrum“): webový formulár na stránkach www.mojadm.sk/activebeauty. V tejto súvislosti dm a PAYBACK (spoločne ako „Partneri” alebo „my”) uzatvorili dohodu o plnení povinností na ochranu osobných údajov. PAYBACK a dm Vám sprístupnia základný obsah tejto dohody na Vašu žiadosť.

2. Vaše registračné a účastnícke údaje


2.1. Vaše údaje pri registrácii do Programu


Ak sa zúčastňujete v Programe, potrebujeme od Vás celé meno (titul, meno a priezvisko), dátum Vášho narodenia a Vašu úplnú adresu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát). Súčasne môžete dobrovoľne zadať Vašu e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu, a to v kontexte osobitného súhlasu na odoberanie elektronického newslettera (všetky vyššie uvedené údaje budú ďalej označované ako „členské údaje“). Tieto členské údaje ukladáme pod číslom Vašej karty na Vašom účte. Vezmite, prosím, na vedomie, že bez registrácie môžete získavať body, no nemôžete ich uplatňovať. Tieto členské údaje potrebujeme a spracúvame ich na účely Vašej registrácie a správnej implementácie Programu. Vaše členské údaje a číslo Vašej karty slúžia tiež ako prístupové údaje do Vášho účtu. Aby mohli byť Vaše údaje aktualizované a spracúvané v súlade s právnymi požiadavkami, môžeme spolupracovať s rôznymi externými poskytovateľmi služieb (subdodávateľmi), aby (mimo iného) bola overená a aktualizovaná Vaša adresa, najmä v prípade Vášho presťahovania. Ich aktuálny zoznam nájdete na stránke www.mojadm.sk. Vaše údaje súvisiace s členstvom v Programe (viď. čl. 2.) a ich akékoľvek zmeny budú prostredníctvom čísla Vašej karty predmetom výmeny medzi spoločnosťami dm a PAYBACK. Ak budú k Vášmu účtu priradené ďalšie čísla kariet, bude sa výmena vzťahovať i na tieto čísla kariet. Vaše členské údaje budú prevedené na tretie strany mimo Programu len vtedy, ak ste s týmto prevodom súhlasili a v rozsahu, v ktorom ste s týmto prevodom súhlasili. V prípade osobitného podozrenia zo zneužitia (pozri bližšie čl. 2. Podmienok účasti v Programe) môžu byť Vaše členské údaje prenesené príslušnému Partnerovi, aby sa objasnili predmetné okolnosti a zároveň čo najviac ochránili Vaše záujmy.


2.2. Vaše údaje pri zbieraní bodov


Ak používate Vašu kartu v partnerskej spoločnosti, táto partnerská spoločnosť bude informovať PAYBACK o čísle Vašej karty a o spracúvaných nákupných/zľavových údajoch (napr. tovary/ služby, výška platby, mena, výška zľavy, použité kupóny, lokalita, identifikačné číslo pokladne alebo terminálu, čas a číslo transakcie, prípadne údaje o pobočke, údaje o uplatnených bodoch - všetky uvedené údaje budú ďalej označované ako „nákupné/zľavové údaje“) na účely pripisovania bodov, zúčtovania s partnerskou spoločnosťou, spravovania a uplatňovania bodov. PAYBACK Vás môže informovať prostredníctvom partnerskej spoločnosti o stave Vašich bodov na pokladničnom doklade. Ak si prajete zbierať doplnkové body používaním kupónov, partnerská spoločnosť a PAYBACK zohľadnia tieto kupóny pri určovaní výšky bodov. Ak si aktivujete elektronické kupóny („eKupóny“) od partnerskej spoločnosti na stránke PAYBACK, PAYBACK informuje príslušnú partnerskú spoločnosť, aby mohla zohľadniť eKupóny pri Vašom nákupe. Získaním údajov o Vašich transakciách môže partnerská spoločnosť nevedome a bez zámeru získať špecifické údaje o Vašom zdraví alebo údaje inej citlivej povahy, tieto sa však nebudú ďalej spracúvať. Ak používate Vašu kartu v partnerskej spoločnosti a k Vášmu zákazníckemu účtu sú priradené ďalšie karty, PAYBACK informuje partnerskú spoločnosť o číslach týchto ďalších kariet. Týmto spôsobom môže partnerská spoločnosť zabezpečiť, aby boli kupóny pridelené správnemu zákazníckemu účtu, čím sa zabráni ich nesprávnemu použitiu.


2.3. Vaše údaje pri uplatnení bodov


Ak si prajete uplatniť body v partnerskej spoločnosti, táto partnerská spoločnosť odovzdá Vaše číslo karty na PAYBACK. PAYBACK následne pošle do tejto partnerskej spoločnosti Váš celkový počet bodov, aby bolo možné zistiť, či je tento počet dostatočný na dané uplatnenie.


2.4. Vaše údaje pri komunikácii s nami


Ak nadviažete komunikáciu so spoločnosťou PAYBACK alebo s partnerskou spoločnosťou prostredníctvom servisných centier alebo akýmkoľvek iným spôsobom, PAYBACK alebo partnerská spoločnosť budú spracúvať len relevantné údaje potrebné na zodpovedanie Vášho dopytu.


2.5. Právny základ pre spracúvanie údajov podľa čl. 2.


Právnym základom pre spracúvania osobných údajov pri registrácii a účasti v Programe je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) (plnenie zmluvy a opatrení pred uzatvorením zmluvy).


3. Reklama a prieskum trhu


3.1. Váš súhlas s reklamou a prieskumom trhu


Ak ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania reklamy a prieskumu trhu, dm Vám môže zasielať informácie prispôsobené Vašim individuálnym záujmom poštou alebo Vám ich môže poskytnúť pri Vašej návšteve predajne a - pokiaľ ste si samostatne objednali na základe udelenia samostatného súhlasu elektronický newsletter – aj e-mailom a SMS/MMS reklamou (napr. špeciálne kampane na získanie dodatočných bodov, špeciálne reklamné kampane ako mimoriadne ponuky, zľavové akcie, informácie o produktoch a službách). Na tento účel používa dm nasledovné údaje a analýzy pre účely reklamy prispôsobenej Vašim individuálnym záujmom:


Členské údaje: Vaše úplné meno (titul, meno a priezvisko), dátum Vášho narodenia a Vaša úplná adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát), číslo Vašej karty, Vaša e-mailová adresa a prípadne číslo mobilného telefónu.

Nákupné/zľavové údaje: údaje súvisiace s tovarmi/službami, výškou platby, menou, výškou zľavy, použitými kupónmi, lokalitami, identifikačným číslom pokladne alebo terminálu, prípadne časom a číslom transakcie, údajmi o pobočke, o stave bodov na účte a uplatnení bodov.

Komunikačné údaje: údaje zhromaždené pri využívaní služieb partnerskej spoločnosti, napr. aké komunikačné kanály s partnerskou spoločnosťou ste použili, kedy a ktoré z predložených ponúk boli zobrazené a prípadne použité. Okrem toho môže partnerská spoločnosť analyzovať vyššie uvedené údaje na účely optimalizácie sortimentu výrobkov, lokality a služieb. PAYBACK Vám môže reklamu prispôsobenú Vašim individuálnym záujmom posielať poštou, poskytovať Vám ju počas Vašej prítomnosti v obchode partnerskej spoločnosti, pri telefonáte so servisným centrom alebo počas používania webovej stránky www.mojadm.sk/activebeauty (špeciálne kampane na získanie dodatočných bodov, špeciálne reklamné kampane ako mimoriadne ponuky, zľavové akcie, informácie o produktoch a službách). PAYBACK bude na tieto účely používať tiež Vaše členské údaje, Vaše nákupné/zľavové údaje a Vaše komunikačné údaje (okrem vyššie uvedených údajov: aj údaje zhromaždené pri používaní PAYBACK servisného centra, napr. ktoré komunikačné kanály ste pri komunikácii s PAYBACK použili, kedy a ktoré z predložených ponúk ste si prehliadali a prípadne využili) a analyzovať ich na vyššie uvedený účel reklamy založenej na Vašich individuálnych záujmoch. Okrem toho, PAYBACK môže tiež analyzovať vyššie uvedené údaje za účelom optimalizácie sortimentu výrobkov, lokality a služieb.


3.2. Prieskum trhu


PAYBACK a partnerská spoločnosť môžu ďalej používať Vaše členské údaje, nákupné/zľavové údaje a príslušné komunikačné údaje na účely prieskumu trhu, aby Vás mohli kontaktovať poštou alebo e-mailom (ak je uvedený) s cieľom posúdiť Vašu spokojnosť alebo hodnotenie ponuky tovarov a služieb od spoločnosti PAYBACK a partnerských spoločností.


3.3. Právo na odvolanie súhlasu


Ak ste súhlasili so spracúvaním Vašich údajov na účely reklamy a prieskumu trhu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať ako celok, a to napríklad online alebo písomne na adresu PAYBACK alebo partnerskej spoločnosti. Čiastočné odvolanie súhlasu nie je možné. Služby súvisiace s príslušným súhlasom nemôžu byť po jeho odvolaní ďalej poskytované, pričom všetky dohody sa v tomto ohľade považujú za ukončené jeho odvolaním. PAYBACK alebo partnerská spoločnosť sa budú vzájomne informovať o odvolaní Vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Ak ste svoj súhlas neudelili alebo ho odvolali, Vaše údaje nebudú použité v súlade s vyššie uvedenými odstavcami. Samozrejme, naďalej sa môžete zúčastňovať v Programe. V takom prípade budete dostávať len informácie týkajúce sa Vášho používania Programu (napr. oznámenie o počte získaných bodov).

3.4. Plánovanie reklamy a kontrola


Aby si partnerská spoločnosť mohla naplánovať svoju reklamu, PAYBACK informuje partnerskú spoločnosť o tom, či a v akom rozsahu ste súhlasili s prijímaním reklamy v súlade s ustanovením 3. a ak ste s tým súhlasili, v akom rozsahu by ste radi túto reklamu dostávali. Pokiaľ Vám PAYBACK zašle reklamu partnerskej spoločnosti, PAYBACK zašle partnerskej spoločnosti číslo Vašej karty a informácie o reklamnej kampani. To umožní partnerskej spoločnosti vykonať kontrolu reklamy a prípadne vyhodnotiť aj jej úspech, ako aj plánovať nové reklamné kampane. Pokiaľ Vám PAYBACK nezašle konkrétnu reklamu, avšak máte rovnaké záujmy ako ostatní príjemcovia takejto reklamy, PAYBACK môže aj napriek tomu odoslať partnerskej spoločnosti číslo Vašej karty a informácie o reklamnej kampani. Partnerská spoločnosť môže následne sledovať úspešnosť svojej reklamy na základe porovnania nákupných zvyklostí osôb, ktoré reklamu obdržali a osôb s príslušným číslom karty, ktoré ju neobdržali. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich údajov na tieto účely.


3.5. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súlade s čl. 3.


Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov uvedených v čl. 3.1. a 3.2. vyššie je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby – pozri právo na odvolanie súhlasu v čl. 3.3.) a pre spracúvanie osobných údajov uvedených v čl. 3.4. vyššie je to čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem založený na záujme PAYBACK a partnerskej spoločnosti efektívne ponúkať reklamu zameranú na individuálne záujmy prijímateľov – pozri čl. 3.4. upravujúci právo namietať). Vezmite, prosím, na vedomie, že toto spracúvanie osobných údajov zahŕňa profilovanie, avšak nie je základom pre automatizované rozhodovanie.

4. Doba uchovávania


Vaše členské údaje uchovávame po dobu trvania Vašej účasti v Programe. Po ukončení Vašej účasti v Programe budú tieto údaje okamžite vymazané, pokiaľ neexistujú žiadne právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť obchodných spoločností a/alebo finančné povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov odo dňa ukončenia Vašej účasti v Programe. Vaše nákupné/zľavové údaje budú taktiež vymazané po uplynutí 10-ročnej doby uchovávania odo dňa uskutočnenia transakcie. Vaše komunikačné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov spracúvania komunikačných údajov, avšak najdlhšie po dobu trvania Vašej účasti v Programe, a to za predpokladu, že zvláštne právne predpisy neustanovia v niektorých prípadoch lehotu dlhšiu, alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom. Údaje, ktoré sú v Programe spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu (viď bod 3.5.), uchovávame počas doby trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však počas doby trvania Vašej účasti v Programe. Ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely popísané v čl. 2. alebo 3. vyššie, tieto údaje budú uložené len počas príslušnej doby uchovávania osobných údajov podľa predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť alebo daňových predpisov a nebudú už ďalej spracúvané na iné účely.

5. Spracúvanie údajov poskytovateľmi služieb/sprostredkovateľmi


Poverujeme rôznych poskytovateľov služieb so spracúvaním osobných údajov (sprostredkovateľov) na účely poskytovania podpory Programu, napr. na ukladanie členských a nákupných/zľavových údajov, zasielanie informácií poštou a prostredníctvom iných služieb, ktoré ste si objednali, a na spracúvanie Vašej komunikácie (zazmluvnení sprostredkovatelia, dátové centrá, reklamné agentúry, lettershopy, tlačiarne, odosielatelia e-mailov a zákaznícke servisné centrá). Poskytovateľov služieb dôkladne vyberáme a kontrolujeme. Ich aktuálny zoznam je k dispozícii na www.mojadm.sk.


6. Spracúvanie Vašich údajov mimo EÚ/EHP


Aby sme mohli vykonať proces uvedený v čl. 7.2. Podmienok účasti v Programe, Vaše údaje môžu byť prenesené do USA, pričom v takom prípade sa použije Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.


7. Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR


Na vyžiadanie Vás budeme informovať, či a aké Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli (viď čl. 3.3.) a – ako je uvedené vyššie – vznášať námietky voči spracúvaniu (viď. čl. 3.4.). Na tieto účely môžete kedykoľvek kontaktovať jedno z našich servisných centier alebo zodpovednú osobu uvedenú v čl. 8. Sme povinní Vašu žiadosť vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.


8. Zodpovedná osoba


Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa, prosím, na jednu z našich zodpovedných osôb: PAYBACK zodpovedná osoba, Viedeň, Rakúsko. Svoje otázky a pripomienky môžete posielať e-mailom na adresu: datenschutz@payback.at. dm zodpovedná osoba, dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika. Svoje otázky a pripomienky môžete posielať buď poštou, alebo e-mailom na adresu: ochranaudajov@mojadm.sk.


9. Návšteva stránky


Návštevou stránky www.payback.sk súhlasíte s podmienkami, ktoré nájdete na tu.


V Bratislave, apríl 2018