Informácie o ochrane osobných údajov k newsletterom

1. Registrácia / Obsah

Ak sa prihlásite na odoberanie newslettera prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8828/B (ďalej len „dm“), budete pravidelne informovaný o stave bodov na Vašom účte a Vašich možných odmenách (špeciálne kampane na získanie dodatočných bodov, špeciálne reklamné kampane ako mimoriadne ponuky, zľavové akcie, všeobecné informácie o produktoch a službách).

Ak budete súhlasiť aj s používaním Vašich údajov na účely reklamy a prieskumu trhu, zasielané reklamné správy budú zohľadňovať Vaše individuálne záujmy (viď čl. 3. „Informácie o ochrane osobných údajov“). Ak tento súhlas neudelíte alebo ho odvoláte, budete dostávať len všeobecné správy bez toho, aby bola táto reklama prispôsobená Vašim individuálnym záujmom. Uvedené reklamné správy sú zasielané na e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo, ktoré ste uviedli. Zmeny vo Vašich kontaktných údajoch môžete uviesť Servisnému centru online na webovej stránke: www.mojadm.sk/activebeauty. Spoločnosť dm si vyhradzuje právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb spojených s newsletterom.

2. Zrušenie

Vaše prihlásenie na odoberanie newslettera spoločnosti dm môžete kedykoľvek odvolať, najmä oznámením tohto odvolania servisnému centru, online na webovej stránke: www.mojadm.sk/activebeauty alebo prostredníctvom zakliknutia odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newsletteri.


3. Bezpečnosť a zodpovednosť

Ste zodpovedný za zabezpečenie Vášho prístupu k Vašej e-mailovej schránke a k Vašim správam pred neoprávneným prístupom zo strany tretích osôb. Spoločnosť dm nepreberá žiadnu zodpovednosť za úplnosť, presnosť a aktuálnosť stavu Vašich bodov, poskytovaných informácií a zasielaných ponúk. Záväznými sú vždy informácie o produkte, ktoré sú uvedené na jeho obale. Akákoľvek zodpovednosť dm v súvislosti s využívaním informácií nachádzajúcich sa v jednotlivých newsletteroch alebo dôverou v ich správnosť je vylúčená za predpokladu, že zo strany dm nie je preukázané úmyselné alebo nedbanlivostné správanie. Nesprávne uvedená výška bodov nie je dôvodom vzniku nákladov na Vašej strane a ani na strane dm. dm nie je zodpovedná za obsah externých webových stránok tretích osôb, na ktoré môžete byť odkázaný prostredníctvom dm newslettera alebo iného obsahu dm (napríklad cez hypertextový odkaz).


Váš súhlas so zasielaním newsletterov

Zakliknutím príslušného políčka vyjadrujete svoj súhlas s použitím tohto údaju na nasledovné účely:

Spoločnosť dm Vám bude zasielať prostredníctvom Vášho e-mailu a/alebo telefónneho čísla novinky o programe active beauty, najmä informácie o stave bodov na Vašom účte a Vašich možných odmenách (špeciálne kampane na získanie dodatočných bodov, špeciálne reklamné kampane ako mimoriadne ponuky, zľavové akcie, informácie o produktoch a službách). Podmienky používania služby elektronický newsletter sú priložené v prílohe.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať najmä oznámením tohto odvolania Servisnému centru, online na webovej stránke: www.mojadm.sk/activebeauty alebo prostredníctvom zakliknutia odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newsletteri. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.