Podmienky účasti v programe

PODMIENKY ÚČASTI V BONUSOVOM PROGRAME ACTIVE BEAUTY

(ďalej len „Podmienky účasti v Programe“)


1. Vaša účasť v Programe


1.1. Spoločnosť PAYBACK Austria GmbH, so sídlom Business Center 530, 1000 Viedeň, Rakúsko, identifikačné číslo: FN 179444f (ďalej len “PAYBACK”) prevádzkuje bonusový program pre spoločnosť dm drogerie markt GmbH, so sídlom Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Rakúsko, identifikačné čislo: FN 67493p (ďalej len „dmAT”) a spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8828/B (ďalej len „dmSK”) (dmAT a dmSK spoločne len „dm”, všetky strany spoločne ako „my” alebo „Partneri“), pod ochrannou známkou „active beauty“ spoločnosti dmAT (ďalej len „Program“). Tento Program Vám umožňuje získavať zľavy pri nákupe tovarov a služieb a pri ďalších aktivitách, pričom táto zľava nie je poskytovaná v hotovosti a nie je ani odpočítavaná od ceny, ale je pripísaná vo forme bodov, ktoré si môžete neskôr uplatniť.

1.2. Na účely získania prístupu do Programu dostanete dve karty s číslami, ktoré môžete zaregistrovať na stránke www.mojadm.sk alebo ktoré Vám budú zaslané poštou po Vašej internetovej registrácii na stránke www.mojadm.sk. Body môžete zbierať pred Vašou registráciou v Programe, no uplatniť si ich môžete až po Vašej registrácii. Registrovaním alebo prvým použitím priložených kariet alebo čísiel kariet, podľa toho, čo nastane skôr, držiteľ príslušnej karty vyjadruje svoj súhlas s nasledujúcimi podmienkami Programu. Rozhodným právom je právny poriadok Slovenskej republiky. Do Programu sa môžete zaregistrovať len raz; viacnásobná registrácia nie je povolená.

1.3. Účastníkom Programu môže byť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku a má bydlisko v Európskej únii. Prosíme, vezmite na vedomie, že celá zmluvná dokumentácia a súvisiaca komunikácia sa uskutočňuje iba v slovenskom jazyku.

1.4. Každá z pridelených dvoch kariet môže byť použitá a registrovaná nezávisle a v súlade s týmito Podmienkami účasti v Programe.

1.5. Táto registrácia môže byť urobená prostredníctvom internetu na stránke www.mojadm.sk. Poskytnutím Vašich údajov potvrdzujete, že máte právnu spôsobilosť vykonať tento úkon a že Vami poskytnuté údaje sú správne. Prosíme, oznámte nám každú zmenu v údajoch, ktoré ste nám poskytli, prostredníctvom stránky www.mojadm.sk. dm a PAYBACK môžu používať rôznych poskytovateľov na zabezpečenie riadneho uchovávania Vašich údajov v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov (pozri tiež „Informácie o ochrane osobných údajov“).

1.6. Účasť v Programe je bezplatná a nezakladá pre Vás žiadnu povinnosť nakupovať tovary alebo služby od dm.


2. Karty, strata karty a jej zneužitie


2.1. Karty zostávajú vlastníctvom PAYBACK. Kópie alebo iné zaznamenávania (aj elektronické) Vašej karty, jej čiarového kódu a čísla karty môžu byť realizované len spoločnosťami dm a PAYBACK. Kopírovanie alebo iné duplikovanie a/alebo zmeny karty, jej čiarového kódu alebo čísla karty nie je povolené.

2.2. V prípade, ak máte podozrenie, že neoprávnená osoba získala údaje umožňujúce prístup k Vášmu bodovému účtu, okamžite, prosím, upovedomte zákaznícky servis (ďalej len „servisné centrum“) e-mailom alebo telefonicky.

2.3. V prípade podozrenia zo zneužitia karty a/alebo spáchania podvodu (napríklad spôsobom vykonania neobvyklých transakcií smerujúcich k navýšeniu počtu bodov alebo mimoriadnemu uplatneniu bodov), PAYBACK a dm sú oprávnení zablokovať Váš účet pre uplatňovanie bodov a preniesť Vaše údaje na príslušných Partnerov, ako aj poskytnúť tieto údaje orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom (pozri bližšie „Informácie o ochrane osobných údajov“).


3. Zbieranie bodov


3.1. Ak na predajnom mieste dm nakúpite tovar alebo služby alebo vykonáte iné úkony, na ktoré sa vzťahuje pripísanie bodov, dostanete od dm zľavy vo forme bodov. V niektorých prípadoch Vám PAYBACK môže poskytnúť taktiež body za nákup vybraných tovarov alebo služieb alebo iných aktivít, a to v súlade so znením osobitných podmienok reklamných aktivít. Presné podmienky pre prideľovanie bodov stanoví dm alebo PAYBACK. PAYBACK Vás môže informovať prostredníctvom dm o počte získaných bodov a počte bodov na pokladničnom doklade, resp. na potvrdení o nákupe.

3.2. Na to, aby ste získali body, musíte pred platbou alebo uskutočnením platobného procesu predložiť Vašu kartu alebo číslo Vašej karty. Číslo Vašej karty sa obvykle zaznamenáva elektronicky. Po dokončení blokovania alebo po dokončení platobného procesu už nemusí byť ďalej možné zadať Vaše číslo karty, a teda získať príslušné body.

3.3. dm oznamuje PAYBACK informácie o použití Vašej karty, a to uvedením čísla Vašej karty a nasledovných údajov na účely pripísania bodov na Váš účet: tovary/služby, výška platby, mena, výška zliav, použité kupóny, lokalita, identifikačné číslo pokladne alebo terminálu, čas a číslo transakcie, pobočka (ak je k dispozícii) a údaje o uplatnení bodov (nákupné/zľavové údaje).

3.4. Ak je takéto nastavenie k dispozícii, môžete získať doplnkovú kartu/karty pre ďalšieho držiteľa. Body získané pri použití každej karty sa priradia na jeden bodový účet. Všetci držitelia kariet registrovaní pod jedným účtom znášajú všetky práva a povinnosti viažuce sa k tomuto účtu spoločne. K jednému účtu môže byť priradených najviac 10 kariet. Rozdeľovanie bodov alebo oddelenie bodového účtu je vylúčené.

3.5. Za každé 1,- euro zaplatené pri nákupe získate 1 bod. Pri uplatňovaní bodov sa 1 bod rovná 0,01 eura.

3.6. dm si vyhradzuje právo obmedziť prideľovanie bodov, napríklad na základe zákonných ustanovení alebo nákupom neobvyklého množstva výrobkov v rámci domácnosti alebo pri špeciálnych ponukách. Špecifikáciu tovaru a/alebo služieb vrátane ich obmedzenia, ako aj množstvo bodov, ktoré sa majú prideliť, je možné kedykoľvek získať na internetovej stránke dm. Vo všetkých prípadoch je rozhodujúca informácia poskytnutá dm.

3.7. V prípade odstúpenia zákazníka od kúpnej zmluvy s dm (na základe jej zrušenia, napadnutia, odstúpenia, výpovede, výmeny tovaru a pod.), na základe ktorej Vám boli pripísané body, ako aj v prípade chýb v stave bodov na Vašom účte, zneužití alebo podvode, si dm vyhradzuje právo odmietnuť a zrušiť príslušné pripísané body.


4. Stav bodov na účte


4.1. Vaše body sú pripisované na Váš účet, kde si ich stav môžete kontrolovať. Prístup k svojmu účtu môžete získať tak, že sa prihlásite pomocou e-mailovej adresy, ktorú ste zadali, alebo číslom karty a príslušným heslom (PIN), ktoré ste získali pri registrácii.

4.2. Ak máte námietky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti Vášho stavu bodov, prosíme, uplatnite ich na servisnom centre najneskôr do jedného mesiaca od nákupu tovaru/služby, ktorého sa príslušné body týkali, a priložte príslušné potvrdenia o nákupe alebo pokladničné bloky, resp. faktúry vydané dm.

4.3. Ak sa Vám nepodarilo vyriešiť Vašu sťažnosť podľa predchádzajúceho bodu, pričom Vám bola doručená naša konečná odpoveď potvrdzujúca túto skutočnosť, môžete sa obrátiť na: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27 (www.soi.sk).


5. Uplatňovanie bodov


5.1. Vaše body si môžete uplatňovať po dosiahnutí hodnoty aspoň 200 bodov na Vašom účte, za podmienky, že ste sa zaregistrovali do Programu. Body, ktoré boli pripísané ako prvé, budú použité ako prvé. V prípade spoločného účtu môže každý registrovaný držiteľ karty použiť získané body; nie je potrebný súhlas iného držiteľa karty.

5.2. Body možno uplatňovať výlučne v dmSK. dm si vyhradzuje právo vylúčiť vybrané tovary/ služby z ponuky na uplatnenie bodov.


6. Prepadnutie bodov


6.1. Platnosť bodov končí uplynutím dňa 30. septembra daného kalendárneho roka, avšak najskôr po 36 mesiacoch od pripísania bodov v Programe.


7. Skončenie, zrušenie a zmena Podmienok účasti v Programe


7.1. Vašu účasť v Programe môžete ukončiť kedykoľvek oznámením v písomnej forme (listom alebo cez kontaktný formulár online na portáli www.mojadm.sk) adresovanom na jednu z kontaktných adries Partnerov. Zánik účasti v Programe nadobúda účinnosť po doručení oznámenia na kontaktnú adresu, špecifikovanú v ustanovení 1.1. vyššie. V prípade jedného spoločného účtu môže každý držiteľ karty účinne podať oznámenie o ukončení; v takom prípade sa účet považuje za zrušený (pre všetkých spoločných majiteľov účtu). Body, ktoré neboli uplatnené, sa považujú za prepadnuté bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. V prípade novej registrácie nie je možné získanie akýchkoľvek výhod z predchádzajúcej účasti v Programe.

7.2. Váš účet môžeme zrušiť v textovej forme (listom alebo emailom) iba pri dodržaní výpovednej lehoty v trvaní jedného mesiaca, pokiaľ nie je ukončenie založené na ukončení z dôvodu porušenia týchto Podmienok účasti v Programe, a to napríklad: poskytnutím prístupu neoprávnenej osobe k Vášmu číslu karty alebo v prípade podvodného správania. Okrem toho sa spoločnosť PAYBACK, patriaca do skupiny "American Express", zaväzuje predchádzať podvodnému správaniu alebo správaniu, ktoré porušuje medzinárodné sankcie a dodržiavať právne predpisy proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a daňovým podvodom ako súčasť našej hĺbkovej kontroly zákazníkov. Na tento účel používame Vaše členské údaje na preskúmanie našich obchodných rizík, ako sú podvody, regulačné a bezpečnostné riziká (pomocou automatizovaných procesov a/alebo manuálneho preskúmania) a na odhaľovanie a predchádzanie podvodom alebo trestnej činnosti. Spoločnosť PAYBACK je oprávnená s okamžitou platnosťou ukončiť vašu účasť v programe Active Beauty v súvislosti s dodržiavaním týchto povinností.

7.3. Vaša karta bude zrušená po uplynutí výpovednej lehoty a v prípade okamžitého ukončenia okamžite po doručení oznámenia o ukončení. Vašu kartu ste povinný znehodnotiť.

7.4. dm a PAYBACK si vyhradzujú právo prerušiť, zmeniť alebo nahradiť Program v prípade oznámenia jeden mesiac vopred alebo v prípade zmeny legislatívy aj bez dodržania tejto lehoty.

7.5. dm a PAYBACK si taktiež vyhradzujú právo zmeniť a doplniť tieto Podmienky účasti na Programe, najmä vtedy, ak je takáto zmena v záujme jednoduchosti a dodržiavania bezpečnosti spracúvania údajov a bodov a/alebo zabránenia zneužívaniu.

7.6. Zmeny Vám budú oznámené elektronickou formou (zverejnením na webovej stránke www.mojadm.sk, online vo vašom zákazníckom konte, ako aj prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom push správy v aplikáciách) alebo poštou na Vami uvedenú adresu. Zmena sa bude považovať za účinnú, ak svoju účasť v Programe nezrušíte do jedného mesiaca od dátumu oznámenia o zmenách Podmienok postupom uvedeným v bode 7.1 alebo ak použijete svoju kartu alebo číslo karty po tomto období. Pokiaľ so zmenou nesúhlasíte, môžete svoju účasť v Programe ukončiť s okamžitým účinkom pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien.V Bratislave, marec 2023