Informace o ochraně osobních údajů

V těchto Informacích o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci programu „active beauty“ (dále „Program“) společnosti dm drogerie markt s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, společnosti dm drogerie markt GmbH, Günter- Bauer-Straße 1, 5071 Wals a společnosti PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Vídeň, Rakousko. Pokud využíváte zvláštních služeb uvedených na webových stránkách společnosti dm www.dm.cz nebo na webových stránkách společnosti PAYBACK www.payback.cz, platí rovněž tam uvedené doplňující informace o ochraně osobních údajů.

1. Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Společnosti dm drogerie markt s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals (dále „dm“ nebo „partnerská společnost“) odpovídají za ochranu osobních údajů v rámci Programu probíhajícího na území České republiky.

Společnost PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Vídeň, Rakousko (dále „PAYBACK“) rovněž nese odpovědnost – částečně také společně se společností dm – za ochranu osobních údajů v rámci Programu jakožto organizátor a provozní společnost.


V této souvislosti společnosti dm a PAYBACK (společně jako „Partneři“ nebo „my“ nebo „nám“) smluvně stanovily, jaké povinnosti související s ochranou osobních údajů bude každá z nich plnit. Společnosti PAYBACK a dm Vám na vyžádání zpřístupní základní obsah této smlouvy.


2. Vaše registrace a účastnické údaje

2.1. Vaše údaje při registraci do Programu

Pokud se účastníte Programu, budeme od Vás vyžadovat Vaše celé jméno (titul, jméno a příjmení), datum narození a úplnou adresu (ulice, číslo popisné, vchod, číslo bytu, PSČ, město, stát); dobrovolně pak můžete uvést i svou e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu v rámci samostatného souhlasu s odběrem informačního Newsletteru (veškeré výše uvedené údaje budou níže označovány jako „členské údaje“). Tyto členské údaje uchováváme pod číslem Vaší karty na Vašem účtu. Body můžete získávat bez registrace, ale nemůžete bez registrace body uplatnit. Členské údaje vyžadujeme a zpracováváme pro účely Vaší registrace a realizace Programu.

Členské údaje a číslo Vaší karty mohou sloužit rovněž jako přístupové údaje k Vašemu účtu.

Za účelem průběžné aktualizace Vašich údajů a jejich zpracování v souladu se zákonnými požadavky můžeme spolupracovat s různými externími poskytovateli služeb (dílčími zpracovateli), jejichž aktuální seznam je k dispozici na www.dm.cz, aby byla (mimo jiné) ověřena a aktualizována Vaše adresa, zejména v případě přestěhování.

Vaše členské údaje a veškeré jejich změny budou spolu s číslem Vaší karty předmětem výměny mezi našimi společnostmi. Budou-li k Vašemu účtu přiřazena další čísla karet, budeme si rovněž vyměňovat tato čísla karet.

Vaše členské údaje budou předávány třetím stranám nezúčastněným na Programu, pouze pokud k tomu poskytnete souhlas a v rozsahu tohoto souhlasu.

V případě konkrétního podezření ze zneužití a/nebo podvodu (viz čl. 2. „Podmínek účasti v Programu“) v rámci Programu, mohou být Vaše členské údaje předány rovněž dalšímu dotčenému partnerovi za účelem objasnění okolností při současném zachování maximální možné míry ochrany Vašich zájmů.

2.2. Vaše údaje při sbírání bodů

Použijete-li Vaši kartu u partnerské společnosti, nahlásí tato partnerská společnost číslo Vaší karty a zpracovávané údaje o nákupu (tj. zboží/služby, výše platby, měna, výše slevy, použité kupóny, lokalita, identifikační číslo pokladny nebo terminálu, případně čas a číslo transakce, číslo prodejny - pokud existuje, údaje o uplatnění bodů) společnosti PAYBACK pro účely připsání, zúčtování s partnerskou společností, správy a uplatnění bodů. PAYBACK Vás může informovat prostřednictvím partnerské společnosti o stavu Vašich bodů na pokladním dokladu.

Pokud si budete přát sbírat další body na základě využití kuponů, přihlédne k nim partnerská společnost a společnost PAYBACK při určování počtu bodů. V případě, že si aktivujete elektronické kupóny („eKupony“) od partnerské společnosti na webových stránkách společnosti PAYBACK, bude společnost PAYBACK informovat Vaši příslušnou partnerskou společnost, aby mohla eKupony při Vašich nákupech zohlednit.

Při získávání údajů o Vašich transakcích může partnerská společnost mimovolně a nezáměrně získat specifické údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu nebo jiné údaje citlivé povahy, ale tyto údaje nejsou dále zpracovávány. Pokud využijete svou kartu u partnerské společnosti a k Vašemu účtu budou přiřazeny další karty, nahlásí PAYBACK čísla těchto dalších karet partnerské společnosti. Tímto způsobem může partnerská společnost zajistit, aby eKupony byly přiřazeny ke správnému zákaznickému účtu, a zabránit tak jejich zneužití.

2.3. Vaše údaje při uplatnění bodů

Pokud si přejete uplatnit své body u partnerské společnosti, předá partnerská společnost číslo Vaší karty společnosti PAYBACK. PAYBACK následně zašle partnerské společnosti celkový počet Vašich bodů, aby mohla zjistit, zda je jich pro jejich uplatnění k dispozici dostatečný počet. Následně se rozhodnete, kolik bodů chcete uplatnit. Jakmile budou body uplatněny, příslušná partnerská společnost zašle společnosti PAYBACK počet uplatněných bodů k zúčtování.

2.4. Vaše údaje při komunikaci s námi

Budete-li komunikovat s PAYBACK nebo s partnerskou společností prostřednictvím Servis Center nebo jakýmkoli jiným způsobem, PAYBACK nebo partnerská společnost bude zpracovávat příslušné údaje za účelem zpracování Vašeho požadavku.

2.5. Zlepšení Programu

Abychom Vám mohli nabídnout co nejatraktivnější Program, PAYBACK a partnerská společnost vyhodnotí Vaše údaje pro účely plánování ve formě anonymních statistik.

2.6. Zneužití

PAYBACK analyzuje údaje za účelem zjištění jejich případného zneužití, např. porušení podmínek účasti nebo pokusu o podvod. V případě konkrétního podezření společnost PAYBACK informuje partnerskou společnost, příp. orgány činné v trestním řízení.

2.7. Zúčtování s PAYBACK

Společnost PAYBACK zpracovává Vaše osobní údaje také za účelem vypořádání služeb poskytovaných PAYBACK svým partnerským společnostem.

2.8. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů během registrace a účasti v Programu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy a provádění opatření přijatých před jejím uzavřením) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvážení zájmů, na základě zájmů společnosti PAYBACK a partnerských společností na úspěšném a bezpečném fungování Programu).

3. Reklama a průzkum trhu

Můžete souhlasit s tím, aby Vaše osobní údaje byly použity pro účely reklamy a průzkumu trhu. Použití osobních údajů pro reklamní účely například znamená, že na základě Vašich údajů budou pro Vás vybrány vhodné reklamní nabídky.

Účelem průzkumu trhu je například stanovení kritérií, na jejichž základě by měl být takový výběr nabídek proveden.

3.1. Váš souhlas s reklamou a průzkumem trhu

Pokud jste udělili souhlas s reklamou a průzkumem trhu, může Vám partnerská společnost zasílat informace poštou, poskytnout během Vaší návštěvy v prodejně a – pokud jste si je objednali samostatně na základě samostatného souhlasu se zasíláním Newsletteru – také formou e-mailu a SMS/MMS reklamy (tj. speciálních bodových aktivit, speciálních aktivit, např. formou speciálních nabídek, slev, informací o produktech a službách) přizpůsobené Vašim individuálním zájmům. Za tímto účelem partnerská společnost využívá následující údaje a analýzy pro účely zájmově cílené reklamy:

• Členské údaje: Vaše celé jméno (titul, jméno a příjmení), datum narození a úplná adresa (ulice, č. popisné, č. bytu, PSČ, město, stát), Vaše e-mailová adresa a č. mobilního telefonu (pokud je poskytnuto).

• Údaje o nákupu: Údaje o zboží/službách, výši platby, měně, výši slevy, využitých kuponech, lokalitě, identifikačním číslu pokladny nebo terminálu, případně času a číslu transakce, prodejně, stavu konta a uplatnění Vašich bodů.

• Údaje o komunikaci: Údaje získané při využití služeb partnerské společnosti, tj. které komunikační kanály jste využili při komunikaci s partnerskou společností a kdy a jaké nabídky předložené touto cestou jste si prohlíželi a případně využili.

Partnerská společnost kromě toho může výše zmíněné údaje analyzovat pro účely optimalizace sortimentu, lokality a služeb. PAYBACK Vám může informace přizpůsobené Vašim individuálním zájmům (tj. speciální bodové aktivity, speciální aktivity, např. formou speciálních nabídek, slev, informací o produktech a službách) zasílat poštou, předat během Vaší návštěvy prodejny partnerské společnosti, během telefonátu se Servis Center nebo během návštěvy webové stránky www.dm.cz. Za tímto účelem PAYBACK využije rovněž Vašich členských údajů, údajů o nákupu a údajů o komunikaci (kromě výše uvedených údajů i údaje získané při využití Servis Center společnosti PAYBACK, tj. které komunikační kanály jste využili při komunikaci s PAYBACK a kdy, a jaké nabídky předložené touto cestou jste si prohlíželi a případně využili) a bude je analyzovat pro výše uvedené účely zájmově cílené reklamy. Kromě toho může PAYBACK analyzovat výše uvedené údaje rovněž za účelem optimalizace sortimentu výrobků, lokalit a služeb.

3.2. Průzkum trhu

Kromě toho může PAYBACK a partnerská společnost využívat Vaše členské údaje, údaje o nákupu a příslušné údaje o Vaší komunikaci pro účely průzkumu trhu, aby Vás kontaktovala poštou nebo prostřednictvím e-mailu (je-li poskytnut) za účelem vyhodnocení nabídek, zboží a služeb společnosti PAYBACK a partnerských společností a Vaší spokojenosti s nimi.

3.3. Právo odvolat souhlas

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely reklamy a průzkumu trhu, můžete svůj souhlas v celém rozsahu odvolat, např. online nebo písemným oznámením společnosti PAYBACK nebo partnerské společnosti. Souhlas nelze odvolat v částečném rozsahu. V případě odvolání příslušného souhlasu nebude možné nadále poskytovat služby související s Programem a veškeré dohody v tomto ohledu budou na základě odvolání považovány za ukončené. PAYBACK nebo partnerská společnost se budou vzájemně o odvolání Vašeho souhlasu informovat.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Pokud jste svůj souhlas neposkytli nebo jej odvoláte, Vaše osobní údaje nebudou využívány dle předcházejících odstavců. Přesto se však samozřejmě můžete účastnit Programu nebo pokračovat v účasti v něm. V takovém případě Vám budou zasílány pouze informace relevantní pro Vaše využívání Programu (např. oznámení týkající se počtu Vámi získaných bodů).

3.4. Plánování a kontrola reklamy

Pokud souhlasíte s reklamou a průzkumem trhu, tudíž si přejete dostávat reklamu, společnost PAYBACK a partnerská společnost také zpracovávají Vaše osobní údaje pro účely plánování a monitorování reklamy.

Partnerská společnost může vybrat pro společnost PAYBACK zákaznická čísla z předchozích nákupů a odeslat je společnosti PAYBACK za účelem zaslání konkrétní reklamy zákazníkovi. Společnost PAYBACK zkontroluje, zda vybraní příjemci poskytli souhlas. Pokud ano, společnost PAYBACK odešle zákazníkovi reklamu partnerské společnosti svým jménem.

Aby bylo možné monitorovat úspěšnost konkrétní reklamy a plánovat reklamní opatření efektivněji, společnost PAYBACK a partnerská společnost porovnává nákupní chování adresátů reklamy a zákazníků, kterým reklama nebyla zaslána. Společnost PAYBACK může předat číslo Vaší karty a informaci o tom, zda jste konkrétní reklamu obdrželi, či nikoli, partnerské společnosti.

3.5. Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování osobních údajů popsaného v čl. 3.1. a 3.2. výše tvoří čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas – viz ustanovení o právu odvolat souhlas v čl. 3.3. výše), pro zpracování osobních údajů popsané v čl. 3.4. výše pak čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvážení zájmů, založené na zájmu společnosti PAYBACK a partnerské společnosti úspěšně nabízet reklamu zacílenou na individuální zájmy příjemců – viz čl. 7 níže týkající se práva vznést námitku).

Upozorňujeme, že tento druh zpracování osobních údajů zahrnuje profilování, nikoli však automatizované rozhodování.

4. Doba uchovávání údajů

Vaše členské údaje uchováváme po dobu Vaší účasti v Programu. Po jejím ukončení budou Vaše údaje okamžitě vymazány, ledaže by právní předpisy, včetně zejména daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat – v takovém případě budou tyto údaje vymazány po uplynutí deseti let. Vaše údaje týkající se nákupů budou rovněž vymazány po uplynutí lhůty pro uchovávání údajů, která činí deset let od data transakce. Vaše údaje týkající se komunikace vymažeme po uplynutí 6 let. Pokud již nebudeme potřebovat údaje pro účely popsané v čl. 2. nebo 3. výše, budou tyto údaje uchovány pouze po příslušnou dobu uchovávání údajů vyžadovanou právními předpisy, včetně zejména daňovými nebo daňovou legislativou a nebudou již nadále zpracovávány pro jiné účely.

5. Zpracování údajů poskytovateli služeb/smluvními zpracovateli údajů

Zpracováváním osobních údajů pověřujeme různé poskytovatele služeb (zpracovatele údajů) na podporu Programu, tj. např. sběr papírových formulářů, uchovávání členských údajů a údajů o nákupech, zasílání informací poštou a prostřednictvím ostatních Vámi objednaných služeb a zpracování Vaší komunikace (smluvní zpracovatele, datová centra, doručovatele reklamních zásilek, rozesílatele e-mailů a zákaznická centra). Tito poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné. V takovém případě budou data po dokončení objednávky vymazána.Tyto poskytovatele služeb si pečlivě vybíráme a kontrolujeme je.

6. Právo vznést námitku

Pokud společnost PAYBACK zpracovává vaše osobní údaje na právním základě vyvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku za předpokladu, že jsou splněny zákonné požadavky.

7. Vaše další práva

Na vyžádání Vás budeme informovat, zda a jaké údaje o Vás jsou uchovávány. Za předpokladu dodržení zákonných požadavků máte právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz takovýchto údajů. Můžete rovněž odvolat jakýkoli souhlas, který jste poskytli (viz čl. 3.3.) a – jak je popsáno výše – vznášet námitky vůči zpracování (viz čl. 7).

Za tímto účelem můžete kontaktovat některé z našich Servis Center. Máte rovněž právo obdržet údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; tyto Vaše osobní údaje můžete nebo můžeme takto předat třetím stranám. Jsme povinni vyhovět Vaší žádosti ve lhůtě jednoho měsíce od jejího obdržení, pokud není vyžadována delší lhůta, v takovém případě nesmí prodloužení přesáhnout 2 měsíce.

Jste rovněž oprávněni podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování Vašich osobních údajů.

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontakt

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte prosím na jednoho z našich Pověřenců pro ochranu osobních údajů:

PAYBACK Pověřenec pro ochranu osobních údajů, PAYBACK Austria GmbH, Business Center 530, 1000 Vídeň, Rakousko. Své dotazy a připomínky můžete zasílat e-mailem na adresu datenschutz@payback.at.

dm Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dm drogerie markt s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, Česká republika. Své dotazy a připomínky můžete zasílat buď poštou nebo rovněž e-mailem na adresu ochranadat@dm.cz.


Leden 2024