Podmínky účasti v programu active beauty

1. Účast v programu

1.1. Společnost PAYBACK Austria GmbH, se sídlem Business Center 530, 1000 Vídeň, Rakousko (dále jen „PAYBACK“), provozuje program pro společnost dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals (dále jen „dmAT“), a společnost dm drogerie markt s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (dále jen „dmCZ“) (společně dále jako „dm“), všichni společně dále jako „my“ nebo „nám“ pod obchodním názvem „active beauty“ společnosti dmAT (dále jen „Program“). Tento Program zákazníkům umožňuje získávat slevy za nákup zboží nebo služeb a za další speciální aktivity, přičemž sleva není poskytována formou hotovosti ani odečítána z ceny, ale je připisována ve formě bodů, které lze uplatnit později.

1.2. Pro účast v Programu zákazník obdrží dvě karty s čísly, které může zaregistrovat na adrese www.dm.cz nebo které mu budou po registraci na internetu na adrese www.dm.cz zaslány poštou. Body je možné sbírat ještě před registrací v Programu, jejich uplatnění je však možné až po registraci. Registrací nebo prvním použitím přiložených karet nebo čísla karty, podle toho, co nastane dříve, držitel příslušné karty vyjadřuje svůj souhlas s uvedenými Podmínkami účasti v Programu. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem. Do Programu je možné se registrovat pouze jednou. Vícenásobná registrace není povolena.

1.3. Účastníkem Programu se může stát jakákoli fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let a má bydliště v Evropské unii. Upozorňujeme, že smluvní dokumenty jsou zasílány a komunikace probíhá výhradně v českém jazyce.

1.4. Každou ze dvou karet lze používat a registrovat nezávisle, a to v souladu s těmito Podmínkami účasti v Programu.

1.5. Registraci lze provést na internetu na adrese www.dm.cz. Poskytnutím údajů zákazník potvrzuje, že je svéprávný tak učinit a že poskytnuté údaje jsou správné. Zákazník je povinen oznámit jakékoli změny údajů poskytnutých na adrese www.dm.cz. K zajištění řádného vedení údajů zákazníků v souladu se zákonnými požadavky mohou společnosti dm a PAYBACK využít různé poskytovatele, viz rovněž „Informace o ochraně osobních údajů“.

1.6. Účast v Programu je bezplatná a nezakládá povinnost nákupu zboží ani služeb od dm.


2. Karta, její ztráta a zneužití

2.1. Karta zůstává vlastnictvím společnosti PAYBACK. Kartu, čárový kód uvedený na kartě a její číslo je oprávněna kopírovat a/nebo zaznamenávat (i elektronicky) pouze společnost dm a společnost PAYBACK. Kopírování nebo jiné rozmnožování a/nebo úpravy karty, čárového kódu na ní uvedeného nebo čísla karty není povoleno.

2.2. Jestliže máte podezření, že údaje umožňující přístup k Vašemu bodovému účtu získala neoprávněná osoba, neprodleně e-mailem nebo telefonicky kontaktujte zákaznický servis (dále „Servis Center“).

2.3. V případě podezření ze zneužití a/nebo podvodu (např. v případě neobvyklého čerpání nebo uplatnění bodů) jsou společnosti PAYBACK a dm oprávněny Váš účet zablokovat pro čerpání bodů a Vaše údaje předat dotčené straně, jakož i orgánům činným v trestním řízení a jiným orgánům (viz rovněž „Informace o ochraně osobních údajů“).


3. Sbírání bodů

3.1. V prodejnách dm obdrží zákazník od společnosti dm slevy ve formě bodů při nákupu zboží nebo služeb nebo provedení jiných úkonů, za něž jsou přidělovány body. Společnost PAYBACK může případně body zákazníkovi přidělit za nákup vybraného zboží nebo služeb nebo jiných speciálních aktivit, jak je stanoveno v jejich konkrétních podmínkách. Přesné podmínky pro přidělení bodů určí společnost dm nebo PAYBACK. Společnost PAYBACK může zákazníky informovat prostřednictvím společnosti dm o počtu získaných bodů a počtu bodů na účtence.

3.2. Pro získání bodů je zákazník povinen před provedením platby nebo ukončením nákupu předložit svou kartu nebo zadat číslo své karty. Číslo karty se obvykle elektronicky zaznamenává. Po vystavení účtenky nebo dokončení nákupu již nelze zadat číslo karty a není tedy již možné získat body za nákup.

3.3. Společnost dm předává informace o použití karty společnosti PAYBACK s uvedením čísla karty a následujících údajů nezbytných pro připsání bodů na účet zákazníka: zboží/služby, částka, měna, výše slevy, uplatněné kupóny, lokalita, identifikační číslo prodejního místa nebo terminálu, čas a číslo transakce, číslo prodejny (pokud existuje) a údaje o čerpání bodů (údaje o slevě).

3.4. Zákazník může získat (v případě, že je taková možnost k dispozici) doplňkovou kartu/karty pro jiné držitele. Body získané použitím takovéto karty se sčítají na jednom účtu. Všichni držitelé karet registrovaní pod jedním účtem společně sdílejí veškerá práva a povinnosti k účtu. K jednomu účtu je možné vystavit nejvýše 10 karet. Rozdělení bodů nebo oddělení bodového účtu je vyloučeno.

3.5. Za každých 25 Kč nákupu zákazník získá 1 bod. Při uplatnění se 1 bod rovná 0,25 Kč.

3.6. Společnost dm si vyhrazuje právo omezit přidělení bodů, např. na základě právních předpisů nebo na základě nákupu nestandardního množství výrobků v rámci domácnosti nebo jiných skutečností. Specifikace zboží a/nebo služeb, včetně výjimek, a informace o počtu bodů, které budou poskytnuty, jsou k dispozici na webových stránkách dm. Rozhodující jsou v každém případě informace poskytnuté dm.

3.7. V případě odstoupení zákazníka od kupní smlouvy s dm (zrušení, zpochybnění, výpovědi, výměny zboží atd.), za niž byly zákazníkovi připsány body, jakož i v případě chyby ve stavu bodů, zneužití nebo podvodu, si společnost dm vyhrazuje právo odepřít a zrušit odpovídající počet připsaných bodů.


4. Stav bodů

4.1. Body jsou zákazníkovi vedeny na jeho účtu, kde také mohou být zobrazeny. Ke svému účtu může zákazník přistupovat po přihlášení pomocí poskytnuté e-mailové adresy nebo pomocí čísla karty a PINu, který mu byl přidělen při registraci.

4.2. Případné námitky týkající se správnosti nebo úplnosti stavu bodů na účtu zákazník uplatní u Servis Center nejpozději do jednoho měsíce a je povinen přiložit příslušné účtenky nebo faktury vystavené společností dm.

4.3. Pokud zákazník není schopen svou reklamaci u společnosti dm vyřešit a obdrží od ní konečnou odpověď s potvrzením této skutečnosti, může se obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webová stránka: http://www.coi.cz.


5. Uplatnění bodů

5.1. Body lze uplatnit po dosažení minimální hranice 200 bodů za předpokladu, že se zákazník zaregistroval do Programu. Jako první se uplatní body, které byly získány jako první. V případě společného účtu může nasbírané body uplatnit kterýkoli registrovaný majitel účtu, a to i bez souhlasu ostatních majitelů daného účtu.

5.2. Body lze uplatnit u společnosti dm. Společnost dm si vyhrazuje právo vyloučit vybrané produkty/služby z nabídky pro uplatnění bodů.


6. Propadnutí bodů

Body propadají na konci dne 30. září příslušného kalendářního roku, nejdříve však uplynutím 36 měsíců od získání příslušných bodů v Programu.


7. Ukončení, zrušení a úprava Podmínek účasti v Programu

7.1. Svou účast v Programu může zákazník kdykoli ukončit bez výpovědní doby, a to oznámením zaslaným „nám“ v písemné podobě (poštou nebo skrze kontaktní formulář na www.dm.cz). Účinky ukončení nastávají doručením oznámení na jednu z kontaktních adres uvedenou v bodě 1.1. výše. V případě společného účtu může oznámení o ukončení účinně podat kterýkoli z majitelů karty; v takovém případě je poté účet považován za zrušený (pro všechny spolumajitele daného účtu). Body, které nebyly uplatněny, propadnou bez náhrady. V případě nové registrace neplynou z předchozí účasti žádné výhody.

7.2. Účet můžeme „my“ ukončit výhradně po uplynutí výpovědní doby v délce jednoho měsíce, pokud není zrušení založené na okamžitém ukončení z důvodu porušení těchto Podmínek účasti v Programu, např. poskytnutím přístupu k Vašemu číslu karty neoprávněné osobě nebo podvodným jednáním. Písemnou formou (dopis nebo e-mail) při dodržení výpovědní lhůty v délce jednoho měsíce, pokud není ukončení založeno na porušení těchto Podmínek účasti v Programu, např. poskytnutím přístupu k Vašemu číslu karty neoprávněné osobě nebo podvodným jednáním. Mimo to, je společnost PAYBACK, která patří do skupiny společností „American Express“, zavázána předcházet jakémukoli podvodnému jednání nebo jednání, které porušuje mezinárodní sankce, a dodržovat právní předpisy na ochranu proti praní špinavých peněz, financování terorismu a daňovým podvodům jako součást náležité péče o zákazníky. Za tímto účelem používáme Vaše členské údaje ke kontrole našich obchodních rizik, jako jsou podvodná, regulatorní a bezpečnostní rizika (pomocí automatizovaných procesů a/nebo manuálních kontrol) a k odhalování a prevenci podvodů nebo trestné činnosti. Společnost PAYBACK je oprávněna s okamžitou účinností ukončit Vaši účast v Programu s ohledem na dodržování těchto povinností.

7.3. Zákazník je povinen znehodnotit svou kartu po uplynutí výpovědní doby, a v případě okamžitého ukončení neprodleně po obdržení výpovědi.

7.4. Společnosti dm a PAYBACK si vyhrazují právo ukončit, upravit či změnit Program na základě oznámení učiněného jeden měsíc předem, a v případě změny právních předpisů i bez dodržení této lhůty.

7.5. Společnosti dm a PAYBACK si dále vyhrazují právo změnit či doplnit tyto Podmínky účasti v Programu, zejména pokud je to v zájmu jednoduchosti a k zajištění bezpečného zpracování osobních údajů a bodů a/nebo k předcházení zneužití systému.

7.6. Změny Vám budou oznámeny elektronickou formou (zveřejněním na webové stránce www.dm.cz, online ve vašem zákaznickém kontě, e-mailem nebo prostřednictvím push zprávy v aplikaci) nebo poštou na Vámi uvedenou adresu. Změna je považována za schválenou, pokud svou účast v Programu nezrušíte do jednoho měsíce od data oznámení postupem uvedeným v bodě 7.1., nebo pokud svou kartu nebo číslo karty použijete v rámci Programu po uplynutí této doby. Pokud s danou změnou nesouhlasíte, můžete svou účast v Programu ukončit s okamžitým účinkem před datem, kdy nastanou účinky příslušných změn.


Leden 2024