Pogoji za sodelovanje v programu zvestobe active beauty

1. Vaše sodelovanje v programu

Družba PAYBACK Austria GmbH s sedežem na naslovu Business Center 530, 1000 Dunaj, Avstrija, matična številka FN 179444 p, davčna številka 214/1313-09 (v nadaljevanju: »PAYBACK«) izvaja program zvestobe za dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Avstrija, matična številka FN 67493 f, davčna številka ATU 35195908 (v nadaljevanju: »dmAT«) in DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 5606454000, davčna številka SI 14523833 (v nadaljevanju: »dmSI«) – družbi sta v nadaljevanju skupno poimenovani tudi »dm«, »mi« ali »nas« – in sicer pod blagovno znamko družbe dmAT »active beauty« (v nadaljevanju: »program«). Program vam omogoča pridobivanje popustov na nakupe blaga ali storitev ter drugih ugodnosti, pri čemer ne gre za denarne popuste ali znižanja cen, ampak prejem ugodnosti v obliki točk, ki jih lahko pozneje unovčite.

Za sodelovanje v programu boste prejeli dve kartici s številkami, ki ju lahko prijavite na spletni strani www.dm-drogeriemarkt.si oziroma ki vam bosta poslani po pošti, potem ko boste opravili spletno prijavo na spletni strani www.dm-drogeriemarkt.si. Točke lahko zbirate že preden se prijavite v program, unovčite pa jih lahko šele po prijavi. S prijavo ali prvo uporabo priloženih kartic, tj. odvisno od tega, kaj nastopi prej, imetnik ustrezne kartice izrazi svoje soglasje s temi pogoji programa. Uporablja se slovensko pravo. V program se lahko prijavite samo enkrat, saj večkratna prijava ni dovoljena.

V programu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 16 let starosti in prebiva v Evropski uniji. Bodite pozorni na dejstvo, da bosta tako pogodbena dokumentacija kot komunikacija izključno v slovenskem jeziku.

Vsako od dveh kartic lahko uporabljate in prijavite ločeno, skladno s pogoji sodelovanja v tem besedilu.

Prijavo lahko izvedete na spletu, tj. spletni strani dm-drogeriemarkt.si/activebeauty. Z navedbo svojih podatkov potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega razmerja ter da so posredovani podatki pravilni. Prosimo, da nas obvestite o kakršnih koli spremembah vaših podatkov, ki ste jih predložili na spletni strani dm-drogeriemarkt.si. Družbi dm in PAYBACK lahko uporabljata različne ponudnike storitev, ki so navedeni na www.dm-drogeriemarkt.si, da zagotovita ustrezno hrambo vaših osebnih podatkov, ki ustreza zakonskim zahtevam (glejte tudi » Informacije o varstvu osebnih podatkov«).

Sodelovanje v programu je brezplačno in ne ustvarja nikakršne obveznosti nakupa blaga ali storitev od dm.


2. Kartice, izguba in zloraba kartic

2.1. Kartice ostanejo last družbe PAYBACK. Vašo kartico, črtno kodo na njej in številko kartice lahko kopirata in/ali evidentirata (tudi elektronsko) samo družbi dm in PAYBACK. Kopiranje ali drugačno izdelovanje dvojnikov in/ali spreminjanje kartice, črtne kode na njej ali številke kartice ni dovoljeno.

2.2. Prosimo, da storitveni center nemudoma na spletnem naslovu dm-drogeriemarkt.si obvestite o morebitnem sumu, da je nepooblaščena oseba pridobila podatke, ki ji omogočajo dostop do vašega računa za zbiranje točk.

2.3. Družbi PAYBACK in dm imata v primeru suma zlorabe in/ali goljufije (npr. zaradi nenavadnih transakcij zbiranja ali unovčevanja točk) pravico blokirati unovčevanje točk na vašem računu in vaše podatke poslati osebi, ki je bila oškodovana, ter organom pregona in drugim organom (glejte tudi »Informacije o varstvu osebnih podatkov«).


3. Zbiranje točk

3.1. Na sodelujočem prodajnem mestu dm boste od družbe dm prejeli popuste v obliki točk, in sicer ob nakupu blaga ali storitev oziroma ob izvedbi drugih dejanj, za katera se dodelijo točke. Če je to posebej določeno, vam lahko tudi družba PAYBACK podeli točke za nakup izbranega blaga ali storitev oziroma izvedbo drugih dejanj, kot je določeno v posebnih pogojih zadevne promocije. Pogoje za podelitev točk določata družba dm ali družba PAYBACK. Družba PAYBACK vas lahko prek družbe dm obvesti o številu zbranih točk in številu točk na izdanem računu za plačilo.

3.2. Za pridobitev/pripis točk morate pred plačilom nakupa pokazali svojo kartico ali navesti številko svoje kartice. Številka kartice je običajno evidentirana elektronsko. Po izdaji računa morda ne bo več mogoče vnesti številke kartice in tako prejeti točk.

3.3. Družba dm uporabo vaše kartice sporoča družbi PAYBACK, pri čemer navede številko kartice in naslednje podatke za pripis točk na vaš račun: blago/storitve, zneski plačil, valuta, znesek popusta, uporabljeni kuponi družbe PAYBACK, lokacija, identifikacijska oznaka blagajne/POS terminala, ura in št. transakcije ter, če je potrebno, poslovalnica in morebitni podatki o unovčenju točk (podatki o rabatu).

3.4. Če je taka možnost na voljo, boste lahko pridobili eno ali več dodatnih kartic za dodatne imetnike kartic. Točke, ki jih pridobite z uporabo vsake kartice, se pripišejo na en sam račun. Vsi imetniki kartic, ki so prijavljeni pod enim samim računom, si med seboj delijo morebitne/vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz računa. Z enim računom je mogoče povezati največ 10 kartic. Razdelitev oziroma ločitev točk ni mogoča.

3.5 Z vsakim dopolnjenim evrom vsakega posameznega nakupa (blaga, storitev) zberete eno točko. Pri unovčevanju je ena točka vredna en cent.

3.6 Družba dm si pridržuje pravico, da omeji podeljevanje točk, npr. na podlagi zakonskih določb ali v primeru nakupa količin, ki so običajne za gospodinjstvo, oziroma pri posebnih ponudbah. Specifikacijo blaga in/ali storitev, vključno z njihovo izključitvijo, ter število točk, ki se podelijo, lahko kadar koli preverite na spletnih straneh dm. V vsakem primeru prevladajo informacije, ki jih predloži dm.

3.7 V primeru prekinitve pogodbe o nakupu z dm z vaše strani (preklic, ugovor, odstop, zamenjava itd.), za katero ste že prejeli točke, v primeru napake v stanju točk, zlorabe ali goljufije si dm pridržuje pravico, da ustrezen pripis točk zadrži ali prekliče.


4. Stanje točk

4.1 Vaše točke se evidentirajo na vašem računu, kjer jih lahko tudi preverite. Do računa lahko dostopate s prijavo, ki jo opravite z vnosom svojega e-naslova, ki ste ga navedli, ali številke kartice in kode PIN, ki ste jo prejeli ob prijavi v program.

4.2 Prosimo, da morebitne ugovore glede pravilnosti ali popolnosti vašega stanja točk predložite storitvenemu centru na www.dm-drogeriemarkt.si najpozneje v roku enega meseca, pri čemer priložite ustrezne račune ali fakture, ki jih je izdala družba dm.5. Unovčenje točk

5.1 Točke lahko unovčite šele, ko zberete najmanj 200 točk in pod pogojem, da ste že prijavljeni v program. Točke, ki jih pridobite najprej, se unovčijo prve. V primeru skupnega računa lahko točke unovči kateri koli v program prijavljeni imetnik računa, ki za to ne potrebuje soglasja drugih imetnikov računa.

5.2 Unovčenje točk se izvede pri družbi dm. Družba dm si pridržuje pravico, da iz ponudbe za unovčenje točk izključi izbrane izdelke/storitve.

5.3. Unovčevanje točk bo predvidoma možno šele ob koncu leta 2018.


6. Iztek veljavnosti točk

Veljavnost točk se izteče 30. septembra ustreznega koledarskega leta, in sicer ob koncu dneva, vendar ne prej kot 36 mesecev po pripisu ustreznih točk v active beauty programu.


7. Odpoved, preklic in sprememba pogojev sodelovanja

7.1 Svoje sodelovanje v programu lahko odpoveste kadarkoli in brez odpovednega roka tako, da nam to sporočite v pisni obliki (preko pošte ali kontaktnega obrazca na spletni strani www.dm-drogeriemarkt.si). Odpoved začne veljati ob njeni dostavi na kontaktne naslove, navedene v točki 1.1 teh pogojev sodelovanja. V primeru skupnega računa lahko odpoved vloži kateri koli imetnik kartice, kar povzroči zaprtje računa za vse imetnike skupnega računa. Neunovčene točke prenehajo veljati brez kakršnega koli nadomestila. Ob morebitni novi prijavi ne morete koristiti pravic oziroma ugodnosti iz predhodnega sodelovanja v programu.

7.2 Račun lahko odpovemo v pisni obliki (pismo ali e-pošta), ob upoštevanju eno mesečnega odpovednega roka, razen če odpoved temelji na kršitvi teh pogojev sodelovanja, kar vključuje: omogočanje dostopa do vaše številke kartice nepooblaščeni osebi ali goljufivo ravnanje.

Poleg tega je družba PAYBACK, članica skupine »American Express«, zavezana k preprečevanju goljufivih ravnanj ali ravnanj, ki kršijo mednarodne sankcije, ter spoštovanju predpisov o preprečevanju pranja denarja, financiranja terorizma in davčnih goljufij v okviru našega skrbnega pregleda strank. V ta namen vaše podatke o članstvu uporabljamo za pregled naših poslovnih tveganj, kot so: goljufija, regulatorno in varnostno tveganje (z uporabo avtomatiziranih procesov in/ali individualnega pregleda) ter za odkrivanje in preprečevanje goljufij ali kriminalne dejavnosti. PAYBACK ima pravico, da s takojšnjim učinkom prekliče posameznikovo udeležbo v active beauty programu zaradi izpolnjevanja omenjenih obveznosti skladnosti.

7.3 Ob izteku odpovednega roka ste dolžni kartico uničiti, v primeru takojšnje odpovedi pa to storiti takoj po prejemu obvestila o odpovedi.

7.4 Družbi dm in PAYBACK si pridržujeta pravico program ukiniti, spremeniti ali preoblikovati, pri čemer morata obvestilo o tem poslati en mesec prej, v primeru spremembe zakonodaje pa jima omenjenega roka ni treba upoštevati.

7.5 Družbi dm in PAYBACK si prav tako pridržujeta pravico spremeniti ali dopolniti te pogoje sodelovanja, zlasti če je namen poenostavitev oziroma upoštevanje določb glede varne obdelave osebnih podatkov in točk in/ali preprečevanje zlorab.

7.6 Spremembe teh pogojev sodelovanja vam bomo sporočili v pisni obliki (pismo ali e-sporočilo), objavljene pa so tudi na spletni strani www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty. Če svojega sodelovanja v programu ne prekličete v enem mesecu od datuma obvestila, kakor je določeno v točki 7.7, oziroma če svojo kartico ali številko kartice uporabite po tem obdobju, velja, da se s spremembo strinjate. Če se s tako spremembo ne strinjate, lahko svoje sodelovanje v programu odpoveste s takojšnjim učinkom pred datumom, ko sprememba začne veljati.


8. člen SPORI

8.1 Družba dm in družba PAYBACK ne priznavata nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).


Februar 2022